ࡱ> ` R0WbjbjS >@@@T8lS8(RRRRRRR$r\h^.S9@@@@@@@S @ B D F H J L N P R T V Z \ ^ ` b d f h j l n p r x پپ̱پپ٣̱پپ̱٘پپوhY:hn{CJOJQJaJo(h0SCJQJaJo(h0Sh0SCJQJaJo(h0Sh0SCJQJaJh0Shn*CJH*QJaJh0Shn*CJQJaJh0Shn*CJQJaJhY:hn*CJQJaJhY:hn*CJQJaJ4   " D F ڸڣڎyiWB2W2hY:hn{CJOJQJ\aJ(jhY:hn{CJOJQJU\aJ"hY:hn{CJOJQJ\aJo(h0Shn{CJOJQJaJo()jhY:hn{CJEHOJQJUaJ)j hY:hn{CJEHOJQJUaJ)jhY:hn{CJEHOJQJUaJ)jrhY:hn{CJEHOJQJUaJh0SCJOJQJaJo(hY:hn{CJOJQJaJo()jphY:hn{CJEHOJQJUaJF H J L Z \ ^ ѾnY@1jI hY:hn{CJOJQJUV\aJo((jShY:hn{CJOJQJU\aJ1jI hY:hn{CJOJQJUV\aJo(hY:hn{CJOJQJ\aJ(jhY:hn{CJOJQJU\aJ"hY:hn{CJOJQJ\aJo(%jhY:hn{CJOJQJUaJ(jShY:hn{CJOJQJU\aJ1jI hY:hn{CJOJQJUV\aJo( j l n ƱvaN51jI hY:hytCJOJQJUV\aJo(%jhY:hytCJOJQJUaJ(j hY:hytCJOJQJU\aJ1jI hY:hytCJOJQJUV\aJo("hY:hytCJOJQJ\aJo(hY:hytCJOJQJ\aJ(jhY:hytCJOJQJU\aJ"hY:hn{CJOJQJ\aJo(%jhY:hn{CJOJQJUaJ(jhY:hn{CJOJQJU\aJ $$&`#$/Ifgd$kd $$If֞ f K qUqqq 6`044 la  " X ^ ` b p r t v x ƱơseZM@2M@2hY:h 6CJQJaJhY:h CJQJaJhY:h CJQJaJh$CJQJaJo(hY:hn{CJQJaJo((jRhY:hytCJOJQJU\aJ1jI hY:hytCJOJQJUV\aJo(hY:hytCJOJQJ\aJ(jhY:hytCJOJQJU\aJ"hY:hytCJOJQJ\aJo(%jhY:hytCJOJQJUaJ(jhY:hytCJOJQJU\aJ $ 0 6 B L V $&`#$/Ifgd$V X Z $ \^`\gd$kdv $$If֞ f K qUqqq 6`044 laZ \ ^ ` P <~0 JD< $gUD]ga$gd$ ^6gd$gd$ $1$a$gd$gd$ \^`\gd$x z | ~   R T ` 擃sas"hY:hn{CJOJQJ\aJo(hY:hYCJOJQJaJo(hY:hn*CJOJQJaJo(hY:hn{CJOJQJaJo(hY:h CJQJaJo(hY:h 6CJQJaJhytCJQJaJo(hY:h CJQJaJo(hY:h CJH*QJaJhY:h CJQJaJhY:h CJQJaJ ` b v x :<|~}h]OhY:h CJQJaJo(hr`CJQJaJo((jhY:hg"CJUaJmHnHuhY:hn*CJQJaJhY:hCJQJaJo(hY:hCJH*QJaJhY:hCJQJaJhY:hn*CJQJaJo(hr`CJQJaJo("hY:hn{CJOJQJ\aJo(hY:hYCJOJQJaJo("hY:hYCJH*OJQJaJo( "$*,024ʼ׮ʥhY:hr)CJaJo(hr`CJaJo(hY:h CJQJaJo(hY:h CJH*QJaJhY:h CJQJaJhY:h 6CJQJaJhY:h'YCJQJaJo(hY:h CJQJaJ94DF"&(.268@DHJPprz|~~rh$h$CJH*aJ'h$h$CJOJPJQJ^JaJo(h$h$CJaJh$h$CJaJo(h0SB*CJaJo(ph hY:hY:B*CJH*aJph,hY:hY:B*CJOJQJ^JaJo(ph hY:hY:B*CJH*aJphhY:hY:B*CJaJph, .LNVX\^bdhjpvzpdpdpdhY:hY:CJaJo(#hY:hY:CJOJQJ^JaJo(hY:hY:CJaJj(h$h$CJUaJj&h$h$CJUaJhg"CJaJo(jp!h$h$CJUaJh$h$CJH*aJ'h$h$CJOJPJQJ^JaJo(#h$h$CJOJQJ^JaJo(h$h$CJaJ'z|оЮxk]kRDk6hr`hr`CJQJaJo(hr`hr`>*CJQJaJhr`>*CJQJaJhr`hr`CJH*QJaJhr`hr`CJQJaJhY:h CJQJaJo(hr`CJQJaJo(hY:h CJQJaJhY:hCJOJQJaJo(hY:hYCJOJQJaJo("h0Sh5CJOJQJaJo("h0ShY5CJOJQJaJo(hY:hY:CJaJ#hY:hY:CJOJQJ^JaJo( "8<>@DVXjlްޝޏrbSb>(ja1hY:hYCJOJQJUaJo(hY:hYCJOJQJaJhY:hYCJOJQJaJo(hr`CJOJQJaJo(hY:h CJOJQJaJo(hY:hE>*CJaJo($jg/hY:hECJEHUaJo(,j-hY:hECJEHOJQJUaJo(,j*hY:hECJEHOJQJUaJo(hY:hECJaJo(hr`CJaJo(hY:h CJaJo(lnxz޴ޟypyeTeH:HehY:h >*CJaJo(hY:h >*CJaJ!jqJhY:h CJEHUaJhY:h CJaJhr`CJaJo(hY:h CJaJo(hY:hE>*CJaJo(hY:hECJaJo()jSHhY:h>CJEHOJQJUaJ)j5FhY:h>CJEHOJQJUaJ(j;hY:hYCJOJQJUaJo(hY:hYCJOJQJaJo("hY:hYCJH*OJQJaJo(  (*24FHJPRln͵͵ْْٝٝٝxٝلjhY:h >*CJQJaJhY:h'YCJaJo(hY:h'YCJQJaJo(hY:h CJaJhY:h 6CJaJhY:h'YCJH*aJhY:h'YCJaJhY:h'YCJQJaJhY:h'Y6CJaJhY:h CJQJaJhr`CJQJaJo(hY:h CJQJaJo($HLPVZ^bfj$dh$1$Ifa$gdg" $dh1$a$gdg" jlkdN$$IfTִ 1 =IUat m  0  4aTlptz~$dh$1$Ifa$gdg"kdO$$IfTִ 1 =IUat m  0  4aTL*L,L0L2L8L:LLHLJL^L`LnLpLLʾsgYghY:h>*CJaJo(hY:h>*CJaJ!jqPhY:hCJEHUaJUhY:hCJH*aJhY:hCJH*aJhY:hCJaJhY:h CJaJo(hr`CJaJo(hY:hCJaJo(hY:h CJaJhY:h CJQJaJhY:h >*CJQJaJhY:hM_>*CJQJaJo(LL M"M$M&M(M*M,M.MMMNOOOOOO,P]gd$gd$l$hG$WD`ha$gd$ hG$WD`hgd$gd$gd$ $dh1$a$gdg"/fdke zv$N*N[pe9h s~Q N*N~`$x1`"x2a$x1x2abb$Rcknx~v^S/f0 0kX N`O:Ncknx~v@b g^S N0T{72R 178R ㉹e z:1 x2c3xc1=0 2 x+1 (x 1)+2(x+3)=8 188R (WYV@b:yQ x-1vƖ INCLUDEPICTURE "F:\\2014 NX\\9pef[NYe(hQNQ)\\XM-98.TIF" \* MERGEFORMAT :N________________ 2R 198R YV bir~y=axc1 2+4NxtNNpA B NytNNpC ǏpC\OCD%"xtNbir~v[ytNpD ޏcBD ]wpAvPWh:Nc1 0 1 Bl勛bir~v㉐g_ 2 Blhb_COBDvby 208R ]wNCQN!ke zx2 px q+10vN*N9h:N20 1 BlqsQNpvsQ|_ 2 Ble zx2 px q0 g$N*N NI{v[pe9h 3 傹e zx2 px q+10 g$N*NvI{v[pe9h Ble zx2 px q0$N9h0 218R YgN!kQpevN!ky|pe:Nl RdkN!kQpeSh:y:Ny=x2+px+q bNy[p q]:NdkQpevyr_pe YQpey=x2+2x+3vyr_pe/f[2 3] 1 N*NQpevyr_pe:N[c2 1] BldkQpeVavvpPWh 2 cvz NR `$N*NQpevyr_pe:N[4 c1] \dkQpevVaHQTSs^y1*NUSMO QT Ns^y1*NUSMO Bl_0RvVa[^vQpevyr_pe a$N*NQpevyr_pe:N[2 3] dkQpevVa~Ǐ`7hvs^y MbO_0RvVa[^vQpevyr_pe:N[3 4] 2210R g]SuNvgyNT c(ϑR:N10*Nch!k ,{1ch!kgNOch!k vNTN)YuN95N kN)Rm6CQkcؚN*Nch!k kN)RmXR2CQ FON)YNϑQ\5N 1 uN,{xch!kvNTN)Yv;`)Rm:NyCQvQ-Nx:Ncktepe N1d"xd"10 BlQysQNxvQpesQ|_ 2 uN,{xch!kvNTN)Yv;`)Rm:N1120CQ Bl勧NTv(ϑch!k 2310R ]wx1 x2/fsQNxvNCQN!ke zx2 2(m 1)x m2 50v$N[pe9h (1)(x1 1)(x2 1)28 BlmvN@NNNNNNNOOOO Oν𣎣wwi\O?hY:hr)CJOJQJaJo(hyCJOJQJaJo(hY:hCJQJaJhLhr`CJQJaJo(,hLhLB*CJOJQJ^JaJo(ph)hLhLB*CJOJQJ^JaJph2jhLhLB*CJOJQJU^JaJph hLhLB*CJaJo(ph hLhLB*CJH*aJph hLhL6B*CJaJphhLhLB*CJaJph O OOO.O0OOOOOOOOOOOPP P PԻԬԗr]Hr(hyhyB*CJH*OJQJaJph(hyhy6B*CJOJQJaJph%hyhyB*CJOJQJaJph"hyB*CJOJQJaJo(ph(hyhyB*CJOJQJaJo(phjhThY:h]CJUaJhg"h]CJQJaJhY:h]CJH*aJhY:h]CJaJhY:hnCJOJQJaJo(hY:h||CJOJQJaJo( PPPPPP*P,PZP\P^P`PbPdPfPjPlPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPԆԆԆvmahY:hoCJaJo(h$CJaJo(hY:hYCJOJQJaJo((hyhyB*CJH*OJQJaJph hyhyB*CJaJo(ph(hyhyB*CJOJQJaJo(ph%hyhyB*CJOJQJaJph(hyhy6B*CJOJQJaJph+hyhy6B*CJOJQJaJo(ph&,PJPPPPPPPPQQQ^RRRRRSS8T:TT@TBTDTFT $1$a$gd$gd$ \^`\gd$gd$PPPP*Q,QfQhQRRRRRRSSSS4S8SDSFSfShSzS|SSSSSSSSSSSSSSӼrrrrrrrrbbbrbhY:hn6CJKH_H aJhY:hnCJKH_H aJ hY:hnCJKHQJ_H aJhr`CJOJQJaJo(hY:hnCJOJQJaJo(hg"CJOJQJaJo(h^9h>MCJaJh^9h^9CJH*aJh^9h^9CJaJhY:h||CJaJo(hY:hr)CJaJo(hr`CJaJo(&SSSSSSSSSSSSTT6T8T:TFTHTJTLTVT\T^TvfWE"hVhVCJH*OJQJaJo(hVhVCJOJQJaJhY:h||CJOJQJaJo(hY:hr)CJOJQJaJo(hr`CJOJQJaJo(hY:hoCJOJQJaJo(h$CJOJQJaJo(hY:hYCJOJQJaJo(hY:hnCJKH_H aJo(hY:hn6CJKH_H aJ hY:hnCJKHQJ_H aJhY:hnCJKH_H aJ^TbTdT|T~TTTTTTTTTUUUU U UU*U,UBUDUFUNUPURUTU^Uμμέq_M#hY:h||CJKHOJQJaJo(#hY:hr)CJKHOJQJaJo(hr`CJKHOJQJaJo(#hY:h+LjCJKHOJQJaJo(h$CJKHOJQJaJo(hY:hjMCJaJo(hVhoCJOJQJaJ"hVhVCJH*OJQJaJo(hVhVCJOJQJaJ"hVhVCJH*OJQJaJo(hVhVCJOJQJaJo(FTTTBUDUFUHUJULUNUUVxVVVVVVVVVVVVVW$a$gd9y \^`\gd$gd$gd$^UvUxUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVV"V$V8V:VVLVNVPVRVTVZV\VdVhVnVtVvVxVzV|VVVر%jBlhY:h CJEHQJUaJ+jI hY:h CJKHQJUVaJ!jhY:h CJQJUaJhY:h CJQJaJhY:h 6CJQJaJhY:h CJQJaJ>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWͿyiXOyiXh|0J^Jo(!hg"0JOJQJ^JmHnHujh|0JOJQJU^Jh|0JOJQJ^Jo("jh|0JOJQJU^Jo( h|o(hh!4rjh!4rUmHnHuhRjhRUh$h+LjCJQJaJo(joohY:h UhY:h CJQJaJhY:h 6CJQJaJhY:h CJQJaJWWWWW W"W$W&W(W*W,W.W0WƯh$h+LjCJQJaJo(hL hLo(hRhh!4rjh!4rUmHnHuh|hg"0J^Jo(hY:0J^Jo(h|0J^Jo( W W$W&W(W*W,W.W0W \^`\gd$gdLG&P0p182P0:pytaV ;!"#$%S P n5)+,C ! )SdPNG IHDRӞsRGBgAMA a pHYsodIDATx^O\E;Ebr1` ̺A!%&&xPg"xŃwgBW{-s:q;}SUhm=&f7of[laׯ_}t^ xlg[lCڋ]^> -][#G{y+B!h5+鰙⨴ݥv r-_dvikEQ֚}iTXyo~t W@(<6c^\Yb]vmիWEt(_pi^_ZW2=Clyyg ^\\d?xIa'{g}v9 Fp/\Sucր~n:#ǙH]<~Hl~~~|-ty7?󌀉"$I.K,[0Qu` vjͽ9~O᭤BpL8XT0 v`,>PI t* V MBҀTsgcu`ک7Y6.=Q9@+0 ̟. )VVpkX#1V6U`jU&V6U`jU&V6U`jU&V6U`jU&V6U`jU&V6U`jU&V6U`jU$倭V@/T 0a†%JR 10fffخ]*믿j<0ve /7;{lC ) T0D4d+"t駟 :t(3c ]!⻪|0{n`njn*ط~˻@Llsxe|b҃_zԶm;cԆ `B׻;Y쫯pInhs60 FLX$\`XSNC4jnR)t_04۴iÈ3$(%`p#9M0KsU|xT~=Sk 0 tMT`b[3>RYt-/㤩o5ݳg{ ܂1mmB؉oqo`|%*P>,#{。tlô@A,4VB@!mn|o ]֭[R=_0*@P0UѦHCvvM72ya|e,5VM=G5T >VRUb7 |n$jLLZ`r"9xGA+5`[*G @m9FLV$0@nah駟 0@91H<.HVR48|r`N+`b۷oOuP0죒) lp\ :9`Ǐm(fCߋELS$@;L9wXV%.RHEZ0uXcU^2Z_QEh`0'x!(!m#bbcmy`FOb]WLTRSE`N2 8( lF#JB &aIk"`Ԩ^.H7S)B,lRZJٮ %C%kɏ!ɑP. Ov{z$S`:+(xٚЉw / ]|-J(ey}]E)3`ɷs.$[-,X^Zf4Y\]2M0YyӺGj?!4"X>d\` ݝPҠ9ML^Cw`@ ,p j5FM\> &Ϟ=;-(!0܋Ox Lo)%Y}hZ&Vy(!m!^ǼXS&p1][Xx[/T.뭷f+.}L ~yh]֯ԣH "~T5PwlFs\Ԁ'U&"1t[55*rNRIJl-E]ѓF<+ۇTF6 0jZR+2#`S9VR6eCaw۶m}R2N} %m6f `6NєPN }튯-L\B lzǵ6o~'[K0hSm)!mR91g_S ULLĬ 4PaL2ݤ.2^L.80qB9 dPΫ)`_6@ ls)cK`!>˗PN[_Q]9Kkd\aGx-Mh+ 0dYE:vBOc6,4:-Y&{4 4ՖmU׾˔4,0]K:V!w}nfcx&S(!mWF%,cJ\^A,ZH 0܀ TJi8[nBg)˽ !%Ep~LMmNdSN[,>YY`s`y6뮻wB1bL<7ɷy*(%;}sss|N 2pKd^(XٲeK bknU9qAU(qhUb϶Ieoᾍ),Y$}ɪ]$;к0… <.L[(ԔMRreo pKT[p_n|тAm (3>t49v4NGfO`n=3t{p2bw~73׎CYD7x%FXd V4P9vJ5Wח8`p4ϜW\ԙeٗ&Gm 2 dS{͘l٢?r&}6Ɉ`N>i~E#"D/H. EMSG;!@u6Qxً&JhhfH۳lR[i"Gյeujg,w-m~l@,hҶ|FUYPlX>濋ijOvRxlG&1dߑboBd8ZEbKrn}rD_(,O= !>$Cශc@Er>ߪRfB7YPOOp>5+縀ɾZiVZOaelBtlt(JiJuϡC~&o yyPB@)W}ȁҮxGZ I=|*wRo=d? Xξk#Wop>DO ,uU£ oƴ=YF ,uyXY,4YJioϞ=$eR622J+o%qPXJ*S*~{'X%y.%IQ(4/9)CLs|UJپS񻬣 DvSB@)'ie\Nvi=V)CiSB@);r=-Ә[,>UR6>.׸'߷(![=梭Y J+C)Y9ݐlT\-HSܮ707 ^tIENDB`菁优网Fs䔽w8۵I@r;H,k)$&@n&5ǖ֍[%ٕ7 ne.vp~=IM\΄ۻ'rOnW<;jU5U>bu''ǏpU;`sI)I$JRcM$Zֈhx4$I$.c\ ȓ}ʒI)I$JTI%)$IJI$RI$I%)$IJI$ST\k߁? nyy g?Ğt$9\,qk&tӧ׹JA{{ƞ/w):I(dn<9)b@t\8`"'3`6>yms 4{Hs7Fd9hN۶ vCfft.qku";8{9qg<ίw%?~ӿhbُՋA{ [,B.> TmhFh9MYI%, I%)P-JEs\8wgT}$ZX#c7F5GI$I%5~Սecc4m[y Sf5K@+$ֵ I%?TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$wvDJdI$$I)I(#I$${ JBKw(_iiqkZLG'GU6fN3qǼ;}^cR+ΈKcWoO^}vd W'=Xw5X44Lw>jI)IKħYW/*Yc`ko)2@i@ Pa%PX$M"2kAag~Ec4s%"A|45?wA$RĀ$t#Z Ix#C>Ʊ5\XJC qU־džs{GnlIL촃I5';!5TOQUu{SIO pPhotoshop 3.08BIM%8BIMHH8BIM&?8BIM x8BIM8BIM 8BIM 8BIM' 8BIM5-8BIM8BIM8BIM8BIM@@8BIM8BIM?Kg*h-1KnullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongKslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongKurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM8BIM8BIM 7pPJFIFHH Adobe_CMAdobed      p"?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?61cCִ@hO3c?&ƹ̯neֶ[Q﹦7uZ ;~Sw}/.@ 3y6z˵$mq&gk5?y"Uu7mm I)I*=SR-}oxs[Em7mIM ׀=.'Yy[Czl܈EX>䔽w8۵I@r;H,k)$&@n&5ǖ֍[%ٕ7 ne.vp~=IM\΄ۻ'rOnW<;jU5U>bu''ǏpU;`sI)I$JRcM$Zֈhx4$I$.c\ ȓ}ʒI)I$JTI%)$IJI$RI$I%)$IJI$ST\k߁? nyy g?Ğt$9\,qk&tӧ׹JA{{ƞ/w):I(dn<9)b@t\8`"'3`6>yms 4{Hs7Fd9hN۶ vCfft.qku";8{9qg<ίw%?~ӿhbُՋA{ [,B.> TmhFh9MYI%, I%)P-JEs\8wgT}$ZX#c7F5GI$I%5~Սecc4m[y Sf5K@+$ֵ I%?TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$wvDJdI$$I)I(#I$${ JBKw(_iiqkZLG'GU6fN3qǼ;}^cR+ΈKcWoO^}vd W'=Xw5X44Lw>jI)IKħYW/*Yc`ko)2@i@ Pa%PX$M"2kAag~Ec4s%"A|45?wA$RĀ$t#Z Ix#C>Ʊ5\XJC qU־džs{GnlIL촃I5';!5TOQUu{SIO8BIM!UAdobe PhotoshopAdobe Photoshop 7.08BIMHhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/ adobe:docid:photoshop:2ee4f72d-e1d0-11dd-b86b-ad9f6c6cfe14 AdobedC KJ  u!"1A2# QBa$3Rqb%C&4r 5'S6DTsEF7Gc(UVWdte)8fu*9:HIJXYZghijvwxyz?߽߽߽߽߽߽߽߽W_#=߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽ߏ{׾߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽W|~x67ǿ{߽߽߽߽߽߽߽D_Z<R<P VLj2azAࡡj*DS wD` peuZhPdgC6^FYkg19"X|R㱑dֲ,\fBjۃ$ltq&skd*u9J]D3d+fHI)F%$E~~~~~~~~~~|I?ݞn% qqG,) blH$ݛ*{b2-ÉmMCT+0؜j?Y\~Ghޤ:dQ!XV \ t]6LVݟk9NCU0r?)},Dٜj8P'h$l[n 8j7g1.:Vdg=A Z8VR4𢡊Ooa\-O\nG!|oE4ԛnlBԔM m0OZzad(Iy-\;l:^fréVq15A;oUOKK_UNʋN]xl [f?CI׻ygqIFtYÏ)[֍fX&s[bXǶXn_Z^I퐭T?;[;V<3/}yUmgWRUn"z >#'kLK;'C"xt`-D(ZG$=߽߽߽߽߽߽߽߽߽_i}ǺvЌTf3Ig+ڗ O?CK,Cpg夛vmwd`pۃ#p9gu?d3Tdi^W*#0߂pېm~I;BdUBo ;¼xx3UKN]#K 7M~M{CyVnY :x^HndRtlfi=EWSSWJVx}?{߽߽߽߽ߏ5^Ž]?ԛJ,Nk jw$y&T#\2ԄfiޢeGV@ЩT O,pd2Tq`ܙ>*qL5Jq<-5o)8yC-ɟL&ڻRQhܹ̜RSMQPElqSnu.3+w>>kEGWmOǺvfk;WU$4b몣A4ӆhͥ6W7KϒC%^ݥju%6sk&>etI3Y4)eܙ궥Sm]^#/\˘QL^޵UMEji`aOSS6 l9(kh1+もj$ny8p恨cf1$5.#N\xԕ pe(Qe*)QG.F8D;2!e& T5PT*gVpcmf0&F YU?0xVR௴^rdqly}ɾwbhٲf6BnB+gj34S4 ũl6CyPr9 шڏOݑboũO`#5w-&RH+ĐIJ¤Bq롩st;H7N忁dvۆ=ڔTbEPSJcd 4grds{}ddwI;n|ޚ :o]+\MF6!g*!xbY}'nBz5u#;/C޶pt9CM-,TIK+GUNXw7ն^ G g}sKI3Ș4rW4IJ&35DH4K[}Ŋr z}Z|x&҆EG{{{{{{{{NK|b%:c -T:VǂiM D섧,+aܔ)_S\nlC갱˔L%%+UQ㠫Rۖ)A50gV¯}`8ﴥ6fY0B*oMO jd(!o`J=Mkݩ71qfTcK$\^F̓$lNotOۛQf{uk(i~4VIUez7G 8a>ҫSftyJ-.NtK*KE0|FlGxZcQɜ|M9mBR qYl<dԮ*b1ʠ㫤GQQ.HpJ25C.c|uGT5lUes4ڊL~G'2Q#&l_%WI(tSM{Nm35?k;b\;aZL BnICFFPA2'?pB퉓{jcbUQnrbl) JQGsS|#3b02}׻oe;v wq4xLvieڄWC@ ߽߽߽߽߽߽54;~!Pt4P)q_k2!& 458Mkw"Wce۵A+$UcRSdvVhz?Xb5LkC/#mr9DmaEZ%YOQauy^ۿ .ͷTn&/ JZL͈yTEhyn%uF+7w~ޙ*4UfjjJ٣0,4G3 ,[+WA:7Fkpd*M%@()o[&nV9 2V9ݳɊcd36nTNeip8ܻʖf&4%Qw׻wsõۢ&a|+`fΊ.x1Yؘ୛μVzz:$Z̤U\44QG ղI73yu?9eT<52L"2=}m=*kj $Gkvf ҵM'|SIQOU SRVS9G,mcVRIV{vSbdۇkfk^73Wc|Dԯx'q0lۻpv%]U,Xljc$PdCC)]RMiRG"{O ۸<#E6MS.OGS%}=\*R |KRTTT3yBʜm]Y-ûq׭\}N7n -6ml٢UkmU*I11_\Zl^K~Sc1[Sm )nQӥDcgyG̻TRo+C #2\/]Wn*LT6TVg/%=3U1Tubo>+jn* (r9MӔh1RUrUW4ꬴ=,rRVŸ%nԍM5jxQ77gVG&Ft` D7)#^n-ǵhp'b_[nM5Ōن< E76 IOYDdwݼ%{/aᣠ61 Z̝m']52ݼ T(߽߽߉>c7 ~ۣoYȾ#q]8c|O+1T]ћNى-.2eȼsOEn޹H)_p/R0ƤJɷ&ЌfmWe}.b >M?4s`cdj<&Ut 4z<ֵ6LVh(f45Oba!)43{)9\ ӭ,w==f{pӠGH($hc["wGoCy{> QAENooL]UI Tg,{#z`}8vܵcӃRlPj lh cl]`cDz5pNv5w_m߸.[s]='=^஡X~f~O%MU$4}z0ٌdx=[?` bdoۻvghh-nĢ-CJPȂ~~f+nPdX@*)7n -SXt1 W+InjT)lZdW. UKW2 )䷶ *ן1&m0A %QYOY !5;‘K XQ|#pߣYgo3]YLI|ɦ)E0m!}:,MaO gfki_t&lH*VK!YƘ639``݆G?߿{{{{{nO~~Ef;#`3ld)>|dٚc\s>@yA>;~gecN_srrϗacOAAY"Ƭڀdg7'u+]]h"lmm>ڧ}MQFcly;Q RM5gٰuӒ6;gl)VWczy㨖 4]5[)-@p8 J=92XLJ!h?!TUS9Qㄷ5>}7gSf)p z`i&Zښx40Q-$&TIqW--_u0ܒɢtz6&i3=njxvj0v (ks r &Ryhc%$.5| 1fWB;_gm,#=;ܹկ4;s)\fQ6M՚n(jS]ljݸ yW>DϷ*h楚XiY=Q1QϾaHmScsp`֧UyX/*SghY=5LkO҂"Zy-jKS%,.2v bj&r} -=mE%S_+EKcOU4Jnu((Brbvnد~K}iMglGT !e$z#UI&Y*2J^ݕT|њW6TLqtͷOUY7E%$vdFFݑلjbVQb7lm5`X zzJ_݁F[/oKBrUT_Wʍ]U/z\DQ6MLLZ $\[~߽ۻvLzU3MR`־9֮+S3!;+i^`T 8jg/e޷9`2bQ.߬g:24PKGnLTyF CJ ^ (&3in9!%^ 76^;jSҜn_pd6dbRn*Iq"EUIZJU[&*𝣇Ve (pu.b&裄MIEI;,iV!SSvˆɑQGy2s8mѰH,i$Kq1R ^}1(){!Z%\NYZ:]}%z}^J Rtv񭆚Q66Q:v ċ)iT@M>=[d:Vcqf6 ͓05iC8T"K([ؚ>~~~~~~ fE a{:(j)3⩮nAzpxOY`AQ)o-g US.#^_'WvA;CQ icm39::\)Qƪ=l'MIRTak_6B:Zl;*!w4RIx_7%&mX1h)^|z1/2WrSQ*-XB5k'uxhI1ү-=.N}V:͕e2M,[C;=$Z)*q0tSfHgnde9 SOٜ r8!CfjiV&лDL&QI㭫mAPi2ꭥYX2Qeع(XE )CbVm.FPKVicTZLUi)48\%RUGIIKP+]NHH`ܻGR O'x dvẌ ]${ pSm&O Q3R飠Y 9JokPX]Wo|BiMۆG;O`L[G OTZ^Y$5:*+8# {{{{{{{{D-ٔut8jic:禡qD̕lPA$3{wW7Rz?!B\nAy\4n3貘-H\~)gU)pR*ƻsqKLq8\M[sٚVMWFHMJ̎ʺ5|I]E\V*=E)of\2<}<\SċYL綶fnmZ\tQ-k)TS&F+MOI妖GT[2-wVR`SjtSUWbeq-u5w5GY],9 R*C4he)32̹O^urmRG{3ldelJvc̐Һ #MU:$om&s)ݘ} {`:yq9i'lm*aPD*XbŔx}ٽurW-Us7]Mv/K]KZ_P]mi(BTdOU-jFA@5G{{{{{{{;o}/(p S*cvFZpr7t2KRڢex(e@#M,SQbcyX>?;֢/Qܻ'QuɺqQ8i3;Wzo4U[%K<þ5==-4'HYV̿onv,~D;Y)p MV늜j[ch룡ٗUt}utst_blDzh-5q.> JlWO~@&'T@섃{ kb +!Eed7]M, iI,瞧P>΋;ee_#, EeFO{w&l폶&Ʌf撻7bX3Ux tHrIeхУk6\VK{nz|U͸'Ԑt Ŭ3=@/$)cjeUPzsTn܊1KYL| qK]im4#Sh=kFы"i_jfߙ%ws>߽߽߽߽߽߽߽߽?{8eٜu.l`SIܙ/"qr"UPU֖eaRQkr5sՍ[%s4_KsvcQ4K Q$Oh>& JǪ0hWI6II")R7]Sch2kX֦ ~-ydFG6) Vgd|cj|~ɂKfgq;avlDC.Wxc SO%LweoH11ꕻnEt x2uq; JGQ;qgෆ]xZ7.ӼQn-vओJ%Jڎ(q7Z&iD{/yn[.KT[SǝޒTcŷ6I NU7u:G;_ECnJNjU Y:9a*f/.E,bT**};v^ōjxkBՁ[B"Lᦎ61(~~~~"l=5~G1][gIA=88-44Ǒ7Uƭ\RU?J'Sw,X̍o|ݱA_I[:brc)(ř|Me|坫3.iao3[93?Sn̂c1xc8꜉*jXFfXn@":s3U9ީYָ^lVO?kn-S;%UGmYk0yhꖚjcftikbZvFlO7#C)1n , N*Y#jVȁ#Q?! XmGQMWF ^Gv)4tpϔWT˪Tzy g:n߹wFGX-VQb6SY1t=r ȽK#ipw`u|)%M&:]qsEK.RgXjZ%ifSKu[ohPvax-2 jHjɈܮn/aCa{ۓ߿{{{{{{{`6[1Nq.3'WV MM6.x2ˍOLpNRXhIn#x|'y o ޗ2l 5Yl8:Kzj X/ecHXڕn`_ý7#oY"c')+5, EJYǻyƷ:Xf~kvq{=6+2gt&aP-lW_E i`n+`Q7B3]wNF(FnL&RF#$QC 5 )+]ߑ{Q;wy<|uTxܧc˶cxsXnCAb(s4u2#I[PVn6ۓhLNrYxyMg5يHٝ—b5.轓Nǐz)#R)15%mCKL!A*F;< 8N/ E7cLtD?a6oQl=߀]_~`nk=a*NٕۛqźE&:9N;T;!J`mNũY:n7#Q6/ AEW5'QV1ƫH)eM2l\u4fY*UW*Bc.Y'bufƧѶx<VTUF PM4PYT8)*M—j썫 Qb@q4Q+j+k2VU'{T}m~~~~~Umv^djKsm*)6/onlS|^.(.%5d(=,qmعOqSTmu_9_.S?Ayzi(zd )Q3T//_!ݙܔڕ][ٙY-U]N#d`BkR*,H=|unW qN Z>lnKoS2{*|TyqWl^,IV~ S۵wDT9p5PWOWGO[[T4>aʛjI؛wF܏D6J7VhC]On SAGUC.:*Hi?_~~~~~~~~~~?N>[<&svuRfwC+de)eQ?WUARY@Z >r EM/n}o(Ԙ-˷pUi2j"sIOWM[K9x%飥NS{unFܹԻ:rnbT0M_ JYKbv:}>u8}۹ik݃pdLkOH!UUQD4aʅi"?{tb7u] 6b^l:ZiC.)%-3C$n(y*{|KecU5{{{{{{{{{{+Snc%T}ly)wf7Q1:%^ZBtS3T;gtGYx`8L:gquÞd8Xjc:YiVHRTHU_?GDZ}a6;9eVꧭr2$J Sh$G?7;hol=E%u6ߛk-6>pd0:8k6ڂTO|}T4Ҩ n{^ϴP0sb퍯[E][U;AUSD(#9M$h*jijj(2x#(2lW2PT"K}Ă|gbIΚ=TAMVX( #ei?amխ -E5Fܛ:8X'PnLt{UMX&S-]_3vuE6;,]9⯬ISOQIEE(qY `Dk!=P,]=d9Z6w9YюJÎ)F*E8qbʏ~~~~~~~~~~hݳq* *'fp/[w.t`+dAPTRBUQ=dCDH0mH.].΀_r:" * ,FHDzY؝U^+jdm`aXrXlhJʌBynjȅ}8/T/-{\ncws Y˔1[{/YoGSZ+kK Eu;T3a53H׈m6"jjS>Z!fnG%TZpu2 ,hB߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽pxɉh)x 4EՁRE4VHUteu lGg`D)1{ҶAhh3T!HֿOU!!篑1/Uؕݹ_mIVsmM`k ᤣ˽(j ֢uHj( ^5uwus{q8틗11w6C;'Vq8 -MS JmH$cuǤ5wNZԙ J%eれ~>O3mW'I*,}߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽>c=5@J駤kį#',.j?@l;MSNQ)i' *0{KwۍdB\m 5f[-)yN'fEhه4R4q ,2KxE#*ApG~2F3Y*Lm1m %\M3E=472Թ ,qMPgFC=E4VQVckiifxg ה5b0K{߽߽߽߽߽߽߽90[veSHT䚿!,aKÍS$ ־"r=۾(vY>3` Dn n^:5>+4+J=d3D, bw^Wu9M\䦮̢ODpࢧ84zܿL0XZ q*β>/]d4*I*tmÔ'\_6> *ݹʈ0^ abRT0\1EMwbլ5"Zz*mMn=啒2iWE qڝ]K(QAA5T&G`n8ZkʗWϏjgѣHل~~~~~~~~~~~ɛX=ONk%MIݣIYe]F }K%euMG{BwFH`asai2{mf=D&CY(a棧\}vv#A=d3F<'){/SA[]f}˹){g-e<jޚ3w`DaEU#ڡ {^nLH|yg|36LSӊQ&"+!#RSnhÍ=߽߽߽߽߽H.O#Da.eE-Q2obyktBTUː u=1"cXAm) }}r4 VٜV~%M;$i֖k⤃=LZQT4BGSG-@axZٷcݛ2*ٌVYJ,.JmULբe$};:\%ߧgwoGSGrE,em>2-7d)ď $-p,pݑSY̤5vOSAPcvF7 {7O+Oa-B[A 2l{{{{{{{{W=o./#C9e8KGx$pG?N}f H$'[W=Nfc5!$8.b\R⣬1襤e `vF'RWm܍t8LGSJe|e|X͡RkggRj31m: r='dLu󻯳SEbJfoRZdE, ipT}mvs,_6gt e(+LUmIjfTyX2ghasp!9 X̩w6&9%&`T6n3]6MiB8cTF)9wR~7 Պ ԲMY[EM=d7Dr<2TCw{{{{{{{{{6ܹ|[ˊL ep5tQ8 IK"!EO{q}{a|&)Ԣ J轢f$FJ58hDi 4oUKdf7$7=0\RnHZU1QhY<̱JDY#kHl}vK ~ͽlUU̮O]ٳd2+ ))i@5LtNRlUeM|3akkYvΟ3TzM\5QW^x}HPG{=ݸBҏk3SﺽOk7d V+K.yQݑW[/yCoIAmzv^l=͝W!D)IFd1Ck{߽߽߽߽߿f᪢ nNLniFJƦWV:59Ga3CNƚZ Df52Fջj4ۧ6Umxm^=11\55N֫ZozuhrBmsSϕiFۃv6TS&>l>&J֯z#SU$TUyޠȎH֘]uFJ 2`(yvUv7).daod6w0}7$}cFdQR Du˼wV E]DRe* r䧢__+v6(h, *C#;?C5F֣m?KMݹ ٔSWcz}rjcuJ;v욍[ V>z6rޮ1GKWIJ1EU_~~~~~~~m9씸|6O+ #WIR$@GDEUE,#,d75vVUdp4 ,;_/z]ճ-K UuESɉ38YzVZIcWu/gvd(nuN;Ke+o Dz5$8)̵L@Jx"t o+AU}n?>ѤU-[JvG$ hyjKO3gvpn^man/C*pXO)rT9-."$5TkU=d N%)rd=,\i)RwR&~9m͘ )[BeYdxdstb0jSScuy^휆dU=Lt8 X*? /ݧ[.#ml`_Re(id͵婯{JbI.ʣqS&122gSdg)^J}H&jx%C$;8=I>Ԭ|KsۗɖMќuT$ur j" Tā{Իme$g9gb]g!⒓-\%}>9L~~~~~~~~ =ٸe: TM\cd2ҥb$4މ#+6#3%[ggnlUԵj,{~ey'Y;Ӻ/rR屰.%d(r-YWMMVjjТQĵ[w`>,zb1/>A8JHdhJk{v⒡[a'ݙR垻v-npx6ܵbz&GDI^={w&ZUTX+r>)gz3ٚBGO+ u f!ǸhiQC-r-/Ү)jSOJrLO!]gm]U]~5MSoOMQ5T1eGCbfs6cf Taro2MJZJH[w%L&iigI 6Gj,L;C3&uQXاZŝSc:tJ겲qcکi!ӵ=E-kQjl*֞W;祤8 H J|zw3mm݋y nR1Y+fjBeD$Н4-/dv{lv|Wel)@eqМfLT9o-4S 8W] =TkR+54tCFVKPtzeT`v4 ͢!ۂ,MWQU]{'RtjRI<:.I3Xۇ3Yr9xwYj,#K"G] Aw^~̞[j;o|o` W'zýuMCUR]V2G _FS[9fN-At~#;2(hRRS)h⥦bR(ܯ~~~~~~~ޑk௒:k枒fY#Jvs R2f==~,en&*jʶIW:cc׵'*i~IRrg^Ca>?W.Fn"!OtYħIU;jppR(Qh̪3"%4˒b*m2\ylZ%G"ʓm,j M t"E6"<.CS3[2OkeŖ8#KjO9G\"HxxY#QjՋӑۙU[F3k~L52"RiehԲH8P)h+i1۷blDbU\~Q訶jqPW]YnF -fY΄ܕ</wmRa~ݯ%Jy ggܩWOIRYhErۻOnm*m.? F-:*uI2UԝU5172J'ڇ߽߽D u߻~H&?wmVgV餯;- *3o䲸:M9,(ōki++*40k|o*P}l}3fpXvo5L۬uŇjͭy)x %<,8|uRWgvsT'}`q]6Gs(JX}~0ΰMFJIq4K71U(s؉k(瞒#Z""5k!ZY\4k)vZ* kh";ZaEBnќʍ,YfO`g"塮5Q10JJJgGhPIKZl]&%v]GCNU2<QEDm ]Bӥ7.i >S;ڮƙ@x$ly[VwsgYd8N͛CjJVIYun۵5 푳7] ^N')`Ub0 徳,y*$/y#اm]~Mw*)M&qAPd|NR"-܀?=߽,$@coh|b|IpsVOMO۔ۇ= 4܆;SᱳH4-]q/jgv!7TC]D;3l-T5TkKˡ"vVyrIU[y팄JUA[4rfC,)Zy0jQMuE>oe8﷗32lO\77fɷw yu|5U5pF=I\m4y%3[JW;$SSQܹ_YYOa euǺ1[SuiUVF"uGEvu.*WdCd1zܲՎVVVSͺey*1ԔeCdR|TzGNJfiD,e=[@a)aj*U__1RWȪKWtÚhPGܭR`eOzSW櫟=#BTFX{{qݛM4*69XSIօ(40(:gdhwK8ru}וi do=i~<]*-o1 N; iJ 45ڡQ!T*zhbCًʌSg;pQG i(vC2cX`+; !R6mx:yQ[B"|T^0qRNC0=:sa[߽߽߽߽߽߽H?6aϴn_jSPZ[{G_ܵgZjĘQFM "%ooT^|>ݠGU]_ux1xzyb]ٙj"XgDВxz]KUKHcV3rl6z(䦁Ȕ ܰg-Wr<;mǽ{&LFͮmM݅j}*3Sr*K-r2-@Imڼ> ۻpEۦ+5uR 0)b*JL<1PGGLՑb2չ=fnߢȽXtPk:q馷+kTjB\NBnahhq5;i*Sb(*ud%7MDk5PElRlV:YO_GG,њ2$zt0<uPS32jFGnTǵLR\o䤞$'<=+K!3bAޕ;wdΒWa֧KrzJ+;A 2횜F6fNo6a{*l'XUc M&s{dz+uvl3yJipR 1ڱfVOGms!EK7ErBZm?s_cnJv祅L9r1qxcAG]X}[9<O4ꆦ$rۯI\]V}Lvl뭠67(3SPd7ۺ*͑>8⥄\iXUfSi7EM2*+{(mi0J}+;ͫڿmRx Tm8lE6\I_SKRbsxj3PrZW $uv2WPn~ܕu٩u.:,]lo#I_k4iǡj9jVcگR+^h*!2QTib2I|5yd21Tulğaob1;?cs3}fi"fPTO]Y(⪽\ {q }DȢMj%1اL<,5Jb 9 {Kv΢Pm!\F<-bPpPb66DTD`K/3Mm:賻wB7e詤bp3` *v_B4BZGO|{{{{{{{mm~g3[Mb&d+%X)i))^ ,x97h;{q f-]&FT9ZZm .Ga((uE;7S5UES%i"ibƠ[vScZLX 1ǐQ+O.dmAYyM)w&&+{oz|0n\>aUb;xXL%X8c&uDW K]6?=[ NQkbQIj)! }EM6WEE-U5ܻfoe'9Q4SO+ʍIQX,OyL.nP>OvUb66XyjLchcDrƒ:Uc 3/J*Qvn^xVc3;# u$R͆jlmC^XلT9lN˛znCE*2IAP&|&FOK RGK5,1mBi+_^vx1Em6ߤdhZ͝X^|ŢAE&fgQd]#꽝j_)IA&WqNJӸ'|᪝c䛈Djo>[{߽߽߽߽߽߽߽M& dqcoVn +EKVcvݫIGe:7ه{wnR9Z^>0** Brlqz|poW{ 9 &RJT0EM K۽My:SD#KS饦%>Yj*T41Z<H]k)7'؞h:;EG:QE6ibrpRDjV_DUǍ YSp"z|]%M>|JY%𜼙 U̓[-lmMJH.BqI6S PU>뒡 duR;fjYI%EϤ$Gng*ӾJ3\b4^Z&I'cMpTfsO>?oGKu=$4QOG5M\4tje# ]&MVmSVϊMT8Z<׮c5WYPԀ],@]{3~o>0ٓo|1AFƸVPO\HĦhIT52n[o{dr=!7L'QŊbgBVVRI rn1***(TE *eUP ,{8߽߽߽z45.&Z䲯WOٻ>Lf$ Vzf1m_KFMMN+UJ^"A|X 6[Ϋ-C62%ٵ:z*Jfcfl]dT=mu,yn;-*:U |f}y؝,Vo -bE Jh1, ZvDiZx +-kڙVRLKn-ݔyg78k׻#GRq==45Jha*v~믒{'s/[ ;cg#=s,VpSA3tioQCO}ؑe;z$rɴ6B,ҳyU,|fjUT<|1 U2dvb=VY֓!J}dwQܲR+aicr]Pq:jZD-IZ$<,*Q(~oͻA"mG+Gߵ CiM>fJԒnA:mԻ?j՜R ļuUzIHȕu*HobqE~~~~~~~ew4vC(5⫢ܽ$4Y1e1;7mhTTAGUȧs7ڽUכ9mɳ19ʜLXQ$5}T}JuGKCl2c(#ׯ#I'f8+*i)0% M@tC`U]Bw\o=:;tW߻_vef}8ʺUGW4S:Y?R<2f;gu"wovnl՘J[/)D['QQ*O D߸\,v?ꧪ*Q㤎Z6ipٌ O}bq;5xOǑn\uM]$O=H/v5 QiZ̜JܖG_ԙd;M1s`pqVBD{cl o\^sbiMQOS֫ƢX5xގgugfuG-߳[wrT}Yj~Rs۟6J ^9&dBLsrG&&`*6sn#j<^J=be؆ VqnʨJXUL#<ܴڸ)ӧԃ~G>j ؓ!ζ<5CO3Q!']YC/* 89]uwؗfQQ6^WQŔ ; AM6uڠK^sg튘r0mɻjk'S,d*ҙP$^$W F,[׿{{{{{ 64ϹGoJ.*ڕR:2ZH^/X@~-g~;lfU^L,6Q&B@:J׵wwa;1[rh*ʉj1|8m%_QiQqMV[Jҟ n6bi].7AKMC)i)iQ8iTE*10HgTI%TQ,]䶶HV* ߽߽߽߽߽߽߽߽߽aBI;Ye>B }I]"07q~:\ob력cYh#(Xޛ6u&8hgX 8_}~5|xl~whn|cyQ"Ø͗SOENZ(1(槚!h /)/dݛaힹ[ wF~uWdn۹^|SQ3[yaPnE,x 5uDbհKnciT TpUvwd> ʍołj&gd6h ٲF4ɃNH:+o#Y^N!!2~1:Ӽȓ3E G3-ZG#FH]]/`LlcI#}~~~~~MdnC1u]txJc ybԋ-V^TTSd Jɩ^ ` ԍG9v?t&m"1G Uyl ])E.wuv:51EWISG\"&xHڽpg^ݘ_*eAw"EOEY:k\ԳyAr緻Օ&m*Q\6Щ;G/3 SumZZjHdgӸvC~Ib9UXmXb諣ER)h!W3AG]3ֈISFḋ=fg'ܻ-qe6BzXG m)Y (I_#4<K<_~~~~~~~~~~<}Y ˔di}i*ic~(&5DX܂%SjMjqlC>.vl|dTgh՘c%K4Փ3TKI$T.3fw6E}Ockw"]ҒTdrMUJq Rd\'[TH),bs{+Waej)n][flSgS ''Y9RqaQ%j%Ponf(H&ETʋQU][K7WY⎞NHUT(U|߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽t Ox"~ [v4Tm<-M.Wm%\Q=^էEeOZ52X^B=6@m$팮ISI>L@8ibh䦢BJR%( /q]w5W.6LR^r"nJ̥}$`V8^8бҪ ߟ>"#7G;7&>|>5]ϵY*c >C3ՙ( )Zjƨ}[}7kwOg%MQZi1Lj3wtww+qиUvuSm)n<Ѥϵ0OpAp ,qE,qF4qƀ$h y}߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽W_#=߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽ߏ{׾߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽W|~x67ǿ{߽߽߽߽߽߽߽D_Z<R<P VLj2azAࡡj*DS wD` peuZhPdgC6^FYkg19"X|R㱑dֲ,\fBjۃ$ltq&skd*u9J]D3d+fHI)F%$E~~~~~~~~~~|I?ݞn% qqG,) blH$ݛ*{b2-ÉmMCT+0؜j?Y\~Ghޤ:dQ!XV \ t]6LVݟk9NCU0r?)},Dٜj8P'h$l[n 8j7g1.:Vdg=A Z8VR4𢡊Ooa\-O\nG!|oE4ԛnlBԔM m0OZzad(Iy-\;l:^fréVq15A;oUOKK_UNʋN]xl [f?CI׻ygqIFtYÏ)[֍fX&s[bXǶXn_Z^I퐭T?;[;V<3/}yUmgWRUn"z >#'kLK;'C"xt`-D(ZG$=߽߽߽߽߽߽߽߽߽_i}ǺvЌTf3Ig+ڗ O?CK,Cpg夛vmwd`pۃ#p9gu?d3Tdi^W*#0߂pېm~I;BdUBo ;¼xx3UKN]#K 7M~M{CyVnY :x^HndRtlfi=EWSSWJVx}?{߽߽߽߽ߏ5^Ž]?ԛJ,Nk jw$y&T#\2ԄfiޢeGV@ЩT O,pd2Tq`ܙ>*qL5Jq<-5o)8yC-ɟL&ڻRQhܹ̜RSMQPElqSnu.3+w>>kEGWmOǺvfk;WU$4b몣A4ӆhͥ6W7KϒC%^ݥju%6sk&>etI3Y4)eܙ궥Sm]^#/\˘QL^޵UMEji`aOSS6 l9(kh1+もj$ny8p恨cf1$5.#N\xԕ pe(Qe*)QG.F8D;2!e& T5PT*gVpcmf0&F YU?0xVR௴^rdqly}ɾwbhٲf6BnB+gj34S4 ũl6CyPr9 шڏOݑboũO`#5w-&RH+ĐIJ¤Bq롩st;H7N忁dvۆ=ڔTbEPSJcd 4grds{}ddwI;n|ޚ :o]+\MF6!g*!xbY}'nBz5u#;/C޶pt9CM-,TIK+GUNXw7ն^ G g}sKI3Ș4rW4IJ&35DH4K[}Ŋr z}Z|x&҆EG{{{{{{{{NK|b%:c -T:VǂiM D섧,+aܔ)_S\nlC갱˔L%%+UQ㠫Rۖ)A50gV¯}`8ﴥ6fY0B*oMO jd(!o`J=Mkݩ71qfTcK$\^F̓$lNotOۛQf{uk(i~4VIUez7G 8a>ҫSftyJ-.NtK*KE0|FlGxZcQɜ|M9mBR qYl<dԮ*b1ʠ㫤GQQ.HpJ25C.c|uGT5lUes4ڊL~G'2Q#&l_%WI(tSM{Nm35?k;b\;aZL BnICFFPA2'?pB퉓{jcbUQnrbl) JQGsS|#3b02}׻oe;v wq4xLvieڄWC@ ߽߽߽߽߽߽54;~!Pt4P)q_k2!& 458Mkw"Wce۵A+$UcRSdvVhz?Xb5LkC/#mr9DmaEZ%YOQauy^ۿ .ͷTn&/ JZL͈yTEhyn%uF+7w~ޙ*4UfjjJ٣0,4G3 ,[+WA:7Fkpd*M%@()o[&nV9 2V9ݳɊcd36nTNeip8ܻʖf&4%Qw׻wsõۢ&a|+`fΊ.x1Yؘ୛μVzz:$Z̤U\44QG ղI73yu?9eT<52L"2=}m=*kj $Gkvf ҵM'|SIQOU SRVS9G,mcVRIV{vSbdۇkfk^73Wc|Dԯx'q0lۻpv%]U,Xljc$PdCC)]RMiRG"{O ۸<#E6MS.OGS%}=\*R |KRTTT3yBʜm]Y-ûq׭\}N7n -6ml٢UkmU*I11_\Zl^K~Sc1[Sm )nQӥDcgyG̻TRo+C #2\/]Wn*LT6TVg/%=3U1Tubo>+jn* (r9MӔh1RUrUW4ꬴ=,rRVŸ%nԍM5jxQ77gVG&Ft` D7)#^n-ǵhp'b_[nM5Ōن< E76 IOYDdwݼ%{/aᣠ61 Z̝m']52ݼ T(߽߽߉>c7 ~ۣoYȾ#q]8c|O+1T]ћNى-.2eȼsOEn޹H)_p/R0ƤJɷ&ЌfmWe}.b >M?4s`cdj<&Ut 4z<ֵ6LVh(f45Oba!)43{)9\ ӭ,w==f{pӠGH($hc["wGoCy{> QAENooL]UI Tg,{#z`}8vܵcӃRlPj lh cl]`cDz5pNv5w_m߸.[s]='=^஡X~f~O%MU$4}z0ٌdx=[?` bdoۻvghh-nĢ-CJPȂ~~f+nPdX@*)7n -SXt1 W+InjT)lZdW. UKW2 )䷶ *ן1&m0A %QYOY !5;‘K XQ|#pߣYgo3]YLI|ɦ)E0m!}:,MaO gfki_t&lH*VK!YƘ639``݆G?߿{{{{{nO~~Ef;#`3ld)>|dٚc\s>@yA>;~gecN_srrϗacOAAY"Ƭڀdg7'u+]]h"lmm>ڧ}MQFcly;Q RM5gٰuӒ6;gl)VWczy㨖 4]5[)-@p8 J=92XLJ!h?!TUS9Qㄷ5>}7gSf)p z`i&Zښx40Q-$&TIqW--_u0ܒɢtz6&i3=njxvj0v (ks r &Ryhc%$.5| 1fWB;_gm,#=;ܹկ4;s)\fQ6M՚n(jS]ljݸ yW>DϷ*h楚XiY=Q1QϾaHmScsp`֧UyX/*SghY=5LkO҂"Zy-jKS%,.2v bj&r} -=mE%S_+EKcOU4Jnu((Brbvnد~K}iMglGT !e$z#UI&Y*2J^ݕT|њW6TLqtͷOUY7E%$vdFFݑلjbVQb7lm5`X zzJ_݁F[/oKBrUT_Wʍ]U/z\DQ6MLLZ $\[~߽ۻvLzU3MR`־9֮+S3!;+i^`T 8jg/e޷9`2bQ.߬g:24PKGnLTyF CJ ^ (&3in9!%^ 76^;jSҜn_pd6dbRn*Iq"EUIZJU[&*𝣇Ve (pu.b&裄MIEI;,iV!SSvˆɑQGy2s8mѰH,i$Kq1R ^}1(){!Z%\NYZ:]}%z}^J Rtv񭆚Q66Q:v ċ)iT@M>=[d:Vcqf6 ͓05iC8T"K([ؚ>~~~~~~ fE a{:(j)3⩮nAzpxOY`AQ)o-g US.#^_'WvA;CQ icm39::\)Qƪ=l'MIRTak_6B:Zl;*!w4RIx_7%&mX1h)^|z1/2WrSQ*-XB5k'uxhI1ү-=.N}V:͕e2M,[C;=$Z)*q0tSfHgnde9 SOٜ r8!CfjiV&лDL&QI㭫mAPi2ꭥYX2Qeع(XE )CbVm.FPKVicTZLUi)48\%RUGIIKP+]NHH`ܻGR O'x dvẌ ]${ pSm&O Q3R飠Y 9JokPX]Wo|BiMۆG;O`L[G OTZ^Y$5:*+8# {{{{{{{{D-ٔut8jic:禡qD̕lPA$3{wW7Rz?!B\nAy\4n3貘-H\~)gU)pR*ƻsqKLq8\M[sٚVMWFHMJ̎ʺ5|I]E\V*=E)of\2<}<\SċYL綶fnmZ\tQ-k)TS&F+MOI妖GT[2-wVR`SjtSUWbeq-u5w5GY],9 R*C4he)32̹O^urmRG{3ldelJvc̐Һ #MU:$om&s)ݘ} {`:yq9i'lm*aPD*XbŔx}ٽurW-Us7]Mv/K]KZ_P]mi(BTdOU-jFA@5G{{{{{{{;o}/(p S*cvFZpr7t2KRڢex(e@#M,SQbcyX>?;֢/Qܻ'QuɺqQ8i3;Wzo4U[%K<þ5==-4'HYV̿onv,~D;Y)p MV늜j[ch룡ٗUt}utst_blDzh-5q.> JlWO~@&'T@섃{ kb +!Eed7]M, iI,瞧P>΋;ee_#, EeFO{w&l폶&Ʌf撻7bX3Ux tHrIeхУk6\VK{nz|U͸'Ԑt Ŭ3=@/$)cjeUPzsTn܊1KYL| qK]im4#Sh=kFы"i_jfߙ%ws>߽߽߽߽߽߽߽߽?{8eٜu.l`SIܙ/"qr"UPU֖eaRQkr5sՍ[%s4_KsvcQ4K Q$Oh>& JǪ0hWI6II")R7]Sch2kX֦ ~-ydFG6) Vgd|cj|~ɂKfgq;avlDC.Wxc SO%LweoH11ꕻnEt x2uq; JGQ;qgෆ]xZ7.ӼQn-vओJ%Jڎ(q7Z&iD{/yn[.KT[SǝޒTcŷ6I NU7u:G;_ECnJNjU Y:9a*f/.E,bT**};v^ōjxkBՁ[B"Lᦎ61(~~~~"l=5~G1][gIA=88-44Ǒ7Uƭ\RU?J'Sw,X̍o|ݱA_I[:brc)(ř|Me|坫3.iao3[93?Sn̂c1xc8꜉*jXFfXn@":s3U9ީYָ^lVO?kn-S;%UGmYk0yhꖚjcftikbZvFlO7#C)1n , N*Y#jVȁ#Q?! XmGQMWF ^Gv)4tpϔWT˪Tzy g:n߹wFGX-VQb6SY1t=r ȽK#ipw`u|)%M&:]qsEK.RgXjZ%ifSKu[ohPvax-2 jHjɈܮn/aCa{ۓ߿{{{{{{{`6[1Nq.3'WV MM6.x2ˍOLpNRXhIn#x|'y o ޗ2l 5Yl8:Kzj X/ecHXڕn`_ý7#oY"c')+5, EJYǻyƷ:Xf~kvq{=6+2gt&aP-lW_E i`n+`Q7B3]wNF(FnL&RF#$QC 5 )+]ߑ{Q;wy<|uTxܧc˶cxsXnCAb(s4u2#I[PVn6ۓhLNrYxyMg5يHٝ—b5.轓Nǐz)#R)15%mCKL!A*F;< 8N/ E7cLtD?a6oQl=߀]_~`nk=a*NٕۛqźE&:9N;T;!J`mNũY:n7#Q6/ AEW5'QV1ƫH)eM2l\u4fY*UW*Bc.Y'bufƧѶx<VTUF PM4PYT8)*M—j썫 Qb@q4Q+j+k2VU'{T}m~~~~~Umv^djKsm*)6/onlS|^.(.%5d(=,qmعOqSTmu_9_.S?Ayzi(zd )Q3T//_!ݙܔڕ][ٙY-U]N#d`BkR*,H=|unW qN Z>lnKoS2{*|TyqWl^,IV~ S۵wDT9p5PWOWGO[[T4>aʛjI؛wF܏D6J7VhC]On SAGUC.:*Hi?_~~~~~~~~~~?N>[<&svuRfwC+de)eQ?WUARY@Z >r EM/n}o(Ԙ-˷pUi2j"sIOWM[K9x%飥NS{unFܹԻ:rnbT0M_ JYKbv:}>u8}۹ik݃pdLkOH!UUQD4aʅi"?{tb7u] 6b^l:ZiC.)%-3C$n(y*{|KecU5{{{{{{{{{{+Snc%T}ly)wf7Q1:%^ZBtS3T;gtGYx`8L:gquÞd8Xjc:YiVHRTHU_?GDZ}a6;9eVꧭr2$J Sh$G?7;hol=E%u6ߛk-6>pd0:8k6ڂTO|}T4Ҩ n{^ϴP0sb퍯[E][U;AUSD(#9M$h*jijj(2x#(2lW2PT"K}Ă|gbIΚ=TAMVX( #ei?amխ -E5Fܛ:8X'PnLt{UMX&S-]_3vuE6;,]9⯬ISOQIEE(qY `Dk!=P,]=d9Z6w9YюJÎ)F*E8qbʏ~~~~~~~~~~hݳq* *'fp/[w.t`+dAPTRBUQ=dCDH0mH.].΀_r:" * ,FHDzY؝U^+jdm`aXrXlhJʌBynjȅ}8/T/-{\ncws Y˔1[{/YoGSZ+kK Eu;T3a53H׈m6"jjS>Z!fnG%TZpu2 ,hB߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽pxɉh)x 4EՁRE4VHUteu lGg`D)1{ҶAhh3T!HֿOU!!篑1/Uؕݹ_mIVsmM`k ᤣ˽(j ֢uHj( ^5uwus{q8틗11w6C;'Vq8 -MS JmH$cuǤ5wNZԙ J%eれ~>O3mW'I*,}߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽pDd  AH 0 OdHQۏYet_0cOgsOYef[el --- =\(W-NVYeQHrQ wwwVGr 213"bLkޭ"C(Dn kޭ"CPNG IHDR #CsBIT|d pHYs+IDAT8 Eiڲᨽ:ʋVOMDւth23:!BS WFAZ[y&C鞅jluc_PZ/zz>-QMT5.|oa9Md,,@^ Xqy47W7?}IENDB`Dd hb c $A? ?3"`?2LZp\⦵8V;Dd hb c $A? ?3"`?2Sl?PG{Oa`!YSl?PG{O @%|'xڝSMkQ=M&6B(qPچX&nRIEqꨁ$B EܤF p+7;ƕ`w2 !ysw{#w8CB'<_H2',0`l J焟|? F\7,O2:&Ɂ{ wVk mX]|a⓯]%n(,MT2ANԌ}(܏C9xBYGYXYܒq[Bi]´:Z7P?T$Xb7u`5TxkE᱊B3Nx*?ҁwo)1͓BPeRP5]o^5:]gLS͛M|VuZ&< ׯ> bh䜡 #:shN K88"TvKߴ;Fõ:M=nn'M!$NM;}1~*!_-W:9`rj%}W>= euZj Z(~B&P`SѨp?!׊cf&BґoI13BPe\\Z3juU5n%kn!NW3\Nj7y@i$H`fq˯%7]6ws)̀[pϺuPL+I՛/eW773IxLkIHx=O;%h.z,*IBҠV 0!'vD:#qEG8|YjQxkb G<됯sN8 QaF)P_Ȭ8Dd hb c $A? ?3"`?290m(I(^_`!V90m(I( @%|$xڝSkAf6I!4 41%%=v@HIJ"^R" zWDY"^= 6 :0{{3+8CBC]g<_H2'yBr06!+/h~.EQ6k ,擌NIYOpH޴: j۸[Ϥ,Dd n s *A? 0?C"`2>+b9q `!+b9q :@`&xcdd`` @c112BYL%bpu?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry( F!8Data @WordDocument'ObjectPool* !8!8_1234567922"F!8Pס!8Ole CompObjiObjInfo #&'()+,-./02345678: FMicrosoft ʽ 3.0 İ DS Equation Equation.39q = x FMicrosoft ʽ 3.0 İ DS Equation Equation.39qEquation Native )_1234567923 FPס!8Pס!8Ole CompObj iObjInfo Equation Native S_1234567927FPס!8Pס!8Ole 7d x 2 +px+q=0 FMicrosoft ʽ 3.0 İ DS Equation Equation.39q7d x 2 +pxCompObj iObjInfoEquation Native S_1234567924FPס!8Pס!8+q=0 FMicrosoft ʽ 3.0 İ DS Equation Equation.39q 8 x FMicrosoft ʽ 3.0 İ DSOle CompObjiObjInfoEquation Native )_1234567925FPס!8Plܡ!8Ole CompObjiObjInfo Equation Equation.39q/_ x 2 +px+q FMicrosoft ʽ 3.0 İ DS Equation Equation.39qEquation Native K_1234567926FPlܡ!8Plܡ!8Ole CompObj iObjInfo!Equation Native 1_1234567900$FPlܡ!8Plܡ!8Ole !P9 "15 FMathType 6.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qd(T ( DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT ExtraWinAllCodePages!/ED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HCompObj#%"iObjInfo&$Equation Native %1Table X_A@AHA*_D_E_E_A  14Oh+'0d  , 8DLT\ Normal.dotfs39Microsoft Office Word@~I@!8@S@!8   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~si#.F5 \P[.a Cr{#RpeqIj.<E. v0@f~R6]Dd in s *A? 0?C"`2o->: K]w`!oo->: K] @=xcdd``vdd``baV d,FYzP1n:&B@?b } UXRY7S?&,e`abM-VK-WMc1cC VP\>=͎NHq-`\jP 1O?y12ps0H;@W&00sq-[Q;!2ݛ2¶Ɨa|.&^Fщ dB!ܞfPTT> .hlqcи``4121)W2؁ePdh,Ā`}]Dd in  s *A ? 0?C"`2o->: K]w`!oo->: K] @=xcdd``vdd``baV d,FYzP1n:&B@?b } UXRY7S?&,e`abM-VK-WMc1cC VP\>=͎NHq-`\jP 1O?y12ps0H;@W&00sq-[Q;!2ݛ2¶Ɨa|.&^Fщ dB!ܞfPTT> .hlqcи``4121)W2؁ePdh,Ā`}Dd n s *A? 0?C"` 2>}C؂fQ`!}C؂f:@`&xcdd`` @c112BYL%bpuH/=P{0HCƨ \ CP@+KRsցePdk{> 1Ui;$Dd n s *A? 0?C"` 2b axM e>`!6 axM exHxcdd``> @c112BYL%bpu;vv0omLLJ% : s: @> 1,"J.$$If!vh5 5q5U5q55q5q#v #vq#vU#vq#v#vq:V 6`0,5 5q5U5q55qDdD  # A OQ-jyeoo b>:,|<e`w9aT!n>:,|<e`w9aTPNG IHDR+ sRGBgAMA a pHYsod6IDATx^휽N1QH<Bt!yJކ"J())BQRR^IIq4+j<;{o|k{~<3;a\ba...NĆx~~6ʼ];;^[;<{ۀZh1\V<>>=pCjo m# svvfWzl,)bMP$݁%44E.s\w,S9䑪P]gn=Frб)P 91JYݫەm`98 $.ڽZ]II#n/et͡r>BP9lcHHnooё]) 4ؙ.qMY]WC+g.r&(>!Y g茜$}s$sjԳ,S@|HA$=s$ UBI)>bМ$=G2%Yg,&r6!;_ $ &G ~. ='V9M` 6yY[C4IkCkCk!*oxjK݃16Ѩ!wx5C5WӨJ-Ove|kI (>>^鼑N!_с9*l|pA8"T EǁHzHHFIcH!,(^`B}(>'R΍>+(Z!X ~3~ReMCpb6ͥ4?E}.7t3Іˤ5p`NC9Ăs ƩAvlBzjKb{K8Bš{0uh9TG I/6d_sp o e?G[&A `ӕׁ$ 'R {S2v&Io<ؕP8$B$T.8J6D j;v1`ێ|ޞ] bѡ%c +h/k̟ACSvըACSS'''vը QbC4F{ &"IENDB`菁优网Dd D  # A OQ-jyeoo b<+,wsf 3'n+,wsf PNG IHDR #CsRGBgAMA a pHYsodIDAT8O 0EGnJQqz!֦g[E>[KI$AsG$-{9dFiqΡ/A#툒F;FtaIdެ%%bP3ER(~3 ܡ"IENDB`菁优网Dd D  # A OQ-jyeoobONzίelmxvy}+)n#Nzίelmxvy}PNG IHDR #CsRGBgAMA a pHYsodIDAT8OA QQ{k9 >ɉ1Z/ZӁ&W*I`x1K%%w@)* ~+"{ ؿdg-g,wXv1cW@GD;"q%OXbEK{9)AǶjIENDB`菁优网[Dd @h  s *A ? 03"2?`߀f{*`!s?`߀fꏒ 4 Axcdd``dd``baV d,FYzP1n:&B@?b p00l UXRY`7S?&,e`abM-VK-WMc<>N;T T 4kHA% 7<@=_Eq7ܤ`Hrq:<npba w!_W^F+Ȅ$=A 8߇8;v0o(M121)W2ԡB a bDd Th s *A ? 03"26Yq_K3?!qI-`!z6Yq_K3?!q*WhLHxuQ=KP=$`8DQjA7]i;F(+998H'.@$NEI>.{9{i,C%.82Vi69?<,_ !Sdx2It#Q9.6A#=2eBK )ޣVh7h n0ĥ-ۧ e~W;ZTA|qgx8j[QԚqx$Tߒ5}XQ{ %EAki<// rj[azy٭3b^v|! 8E(?(f1ZDd h s *A ? 03"2>|#\o5((/`!|#\o5((:`2Cxcdd`` @c112BYL%bpuwdWr)?cx%Ɔ "Wą>txnY|d(Ɠ? q@ ҸFP%υSӀy)+PVbۊH%s%n]_dDᥦwyf3q^C{sdR?Kh9[R`~.y\bӑe(ƙ1` >GWLO!ѐz(&+ܠ(gi[1k\6Ol^X!rOqA|FwYDa^J{4ZO`lI`qOq5?cK[< p I0Bg&}F~ݼ qk_Jm?eˢLC7"w3 5IDlL :Otİ~ NӪuq3_}ǒ㪍 ]]HQs]¤)OCcsCk?#iTj6\\[ڏZ:Y!R@+-^?_ՉIDF< E75gUQ.ՈmyA䏯w!QVgݧaJ+鶺;8y4eT֟q,zdKΝԠg#j׉L5}%饠^3B:zdy'۪nvR=’%Kqps4~|O'ydTTL$k5 +#( ebse((/KĤlswDG:sHYdNyUorNCUuZҥӸomOzvݩz7ءgt"y1XN Pw9 NOyi ZjO9qg?P jۺ0g$ھ| w\2#\KwG*UɦyvNDQ_nN)y{IiZ:QvG4I)+ a&R4"[x3D+[_C"|$$#csC׉3bRW@֓Н^Չ2BՃ߾*fͿ[k 14@bQwLQ[=r&ÉJ2Z(#N0lIgۙhxdDvGs~D?b>D'sIoYk_B=gl!qfs%Rb%'vN;~.t東ws{'x|?߃)?Oqgy]eғS}:yf{2k :IENDB`j Dd%T C 0A10814484863b '*ն8ut <n '*ն8utPNG IHDRD$ƷPLTE3f3333f333ff3fffff3f3f̙3f3333f3333333333f3333333f3f33ff3f3f3f3333f3333333f3̙333333f333ff3ffffff3f33f3ff3f3f3ffff3fffffffffff3fffffff3fff̙ffff3fffff3f̙3333f33̙3ff3ffff̙f3f̙3f̙̙3f̙3f3333f333ff3fffff̙̙3̙f̙̙̙3f̙3f3f3333f333ff3fffff3f3f̙3fDbPtRNS%bbKGDH cmPPJCmp0712HsIDAThCZKv#! zU0^e1Hĝn$(sy{}~m|u=;vz6/$Hd 'A s晿~tN$^Lϰso9G C8]|oXH<>wdWr)?cx%Ɔ "Wą>txnY|d(Ɠ? q@ ҸFP%υSӀy)+PVbۊH%s%n]_dDᥦwyf3q^C{sdR?Kh9[R`~.y\bӑe(ƙ1` >GWLO!ѐz(&+ܠ(gi[1k\6Ol^X!rOqA|FwYDa^J{4ZO`lI`qOq5?cK[< p I0Bg&}F~ݼ qk_Jm?eˢLC7"w3 5IDlL :Otİ~ NӪuq3_}ǒ㪍 ]]HQs]¤)OCcsCk?#iTj6\\[ڏZ:Y!R@+-^?_ՉIDF< E75gUQ.ՈmyA䏯w!QVgݧaJ+鶺;8y4eT֟q,zdKΝԠg#j׉L5}%饠^3B:zdy'۪nvR=’%Kqps4~|O'ydTTL$k5 +#( ebse((/KĤlswDG:sHYdNyUorNCUuZҥӸomOzvݩz7ءgt"y1XN Pw9 NOyi ZjO9qg?P jۺ0g$ھ| w\2#\KwG*UɦyvNDQ_nN)y{IiZ:QvG4I)+ a&R4"[x3D+[_C"|$$#csC׉3bRW@֓Н^Չ2BՃ߾*fͿ[k 14@bQwLQ[=r&ÉJ2Z(#N0lIgۙhxdDvGs~D?b>D'sIoYk_B=gl!qfs%Rb%'vN;~.t東ws{'x|?߃)?Oqgy]eғS}:yf{2k :IENDB`Dd ln s *A? 0?C"`2\Wζ,8yF`!0Wζ,v Txcdd``$d@9`,&FF(`Ts A?dbA3zjx|K2B* Rj8 :@u!f0109Y@ #ȝATNA $37X/\!(?71!bD Vp\~O*&LF]F\=Q ~c8Tu!`[ v 0y{@ncdbR ,.Ie`ԡL`nf~ADd ln s *A? 0?C"`2\DxL8H`!0DxLv Txcdd``$d@9`,&FF(`Ts A?dbA3zjx|K2B* Rj8 :@u!f0109Y@ #ȝATNA $37X/\!(?71!bD Vp\^*1lWsHgb%ǘ 'WrA]# `+KRs@3u(2t5tF| L ?2:Ddw C AVOQ-jyeoowww.xkb1.com eh,{NQ N(ulQ MQ9 N}b@V&e_Զ zd߀WJnV&e_Զ zd߀WPNG IHDROpslsRGBgAMA a pHYsodIDATXG=oAUp( 4Ht.P( %r\!WJ* Mi i;=8'.$I&&~wF{Dxu:U';ktá*G'O z[,{ڈjfx`Mxt_ b.Nr$qq8.ܓ<c!Xq2nq>8~8'b܏$Wh|Im6%㸾Ĺ560T[vdr!{XݧYvCn犇y~P0 _͑9͗1Mc)fْg7]^w: !kؘlEQTI |>w~߇1Y=.l88 /'ӆS+sķתxULzVj}"_f{U%ֳbY97mߧļ2ִbY97mgз+j'XŬ i>?'nl Y(Cyy7mg.Kv}T*`]mmSK=PA<Wr%^mmf/Fjy1[Mx>m4MFd <D`K=<9hRߜ@y?Ai (*KUq7!>}PCvA03P>Ful|uܩu{V۷~ЙݷߧN:U5*@kr|}dWN% V֢X׃2s{eM:_{@Eak\Vs|YT2s1MDrMMGZl?t;rX 4L]_{yagvgM6SN:YD0Zb c=+%\@SWO'Ne>({Ͼ[/L3uz7xbt_&ngO~>ەPbΒA,n%boعˎ;& 4 o,3Dm",ؾl/$fϳn4,Wtwy]wuJ,fD4n>#~إ@U BjUU24U1{1b1OĬhD.CVBeleJYr8qWFwn&vAa A9A_g~;}_q\^{-{=hZ?؝wɓb'|>Є6,ԤZmDT^yv7N~bo>lIu"YE4##o޽쫯{cmmMMM:bpa.ol4RǗF, L2 J۷Ol "YQXNXcy)r~Xm۶q_8 f=(Q?bh {,`o>"Ĭb F_M`RJؿ42#G }ǁt 1b~7E]d5Esˊ =ľbr'iQC[IZ_uyEu&|^hl§;[fP J`03$ >аRh jV\z饥y#,7w8P #B̺DO[JCosG9=ڴo b(@9@RF þ`VrY̨ax,/əyV^F@̟,YH4bl zH>$ftJnsbfQŌݭ%x!fٲѬRxafR'~3ziت 27~|d'Ć.\*u֕M1w/>FpU>Bt|2r۾3(Et.8fK%2w CH6l2Yi J? No<\sJ*{N7 ܌vl3,ZYgp 2G/\tڇ*+g rϙ `L\ls9W\7^EKxׄkR6n}㗘5nY}H l˖-F2 2z{S"m *IK-RDO<JL(G#Y禺^hH4$t92e]]!=wD}A{Wli&9CaaPBbrebN |y),s%cpǎ\ ]19B=?z*9 2;y'Ӟu#Q3;iPshꫭ7g 6*D [ k [a:'▴9kU(OAVȑ#bbVI؄2\4RbFs˸s!d(Ε3Ⳙ!.i2*:#>;Pi\P1abF3 H l f.k*#fJ4?ߟVZy@:_Q TB̟}.U1J*f5iXJ~gZcbV!Dm^>XދiƵ9?~%Qýٯ*Ō9kҚ*kBhk-6Mk1hFnpl>9&ʴ&ŻYhYs:1OIqҌH̓Rw3*L, WQRhL#3 TU#٤Eiũ{>%pk1{~Yp+Ynxi>XbFM?ojbV d~@ȼCCRHn{.fg$QOA[|.p.f8LlԵM7`b0A(vj壘ѱp`9AEމM!Xf /4 /]ᕘ]!:Dqʜ% uPČ7&oYuIi%0psJ .fbẲGPb^?.+JZe߄2,(BV'Dev!d־Vk}(.D 1ݻWlRb3cǎ2Ǐs0 ,Ne)fr9huBw,CSGe1q>ɗIgɗ_n4y7l@˜3O2pߞ+?^,@\&ŜwAaPX:5o%f>y!t꾟#̨v3H;Ow!8avR-?] ]P%r̴Mݗ&}on=y۵G%M@vt/(娓3=p݃O'}zd鏷ߡ-w*2ZLC ^X[esCOۗh{־o{mTQP1/oQ?Wvb蠾̶fQT Yobf> 1^HSns,FQ9SL%q}-0kx.CEU|)KXSS=.U'a@&( JĖCPό q-*gn{ЂcA&f$ zMĜ101@ )fԂQq(1܈tLbD̪`Ql![\ Q7 w YtX}큝Ep҇&i{1{:́0Zlu%AɍYn:5X2ѥ m7b?[M懑Bw: b_}UV>2+]nsGWbƏ[]vk1eK&0&fm`ˇB7NXGĘQh!r-榼LȞCɋfJF.9RĈu?V;;;던V)W]uv׮]CHo1"f j]2,dِ!lڥTgS(r?ḙfbn̛7o`=a )Ai&ƥu#bFݤ\lXLgyPtGGTԕ)666ƦkbF EHbgx 1 Q8p@l+Y[fc-.饕xc肴-[t+bX ,}6w`PE}&z]velӦMluuUȵGkr =YshA4>*h:_l'1zG]^ꖹ/=V`=7l8nr}ŬAVLnnu)^W,֓ pEҕɓ]7cbk~6kMLh|bH_Ŀ4^_|b}OOސh3PVt0݊f;;le%boO kevF1EI:bLY$ nD>Y^!;=IP~>X :m<~Z{->,˰Պ 1amۮ5@iXh8r1`(8^~V齥1™Fe+ZfGeKAYf{L6t AKחb "Z5)PHYkU$fT^&0&j1aoAZ芹k!!퓛W @ aѹDy^蹐dPSWa8KEeVQqEǵ$au,X_}u7<ܹ'F;ߜfYbwׅ`M^=VߢiRo9]Az1ByXf?O iIENDB`菁优网-Dd l HA? 0?Picture 175C"`2M˞g”vq)l`!!˞g”vq TxRMA}Փ|L\UDgE=,"3;] m:LB&s!xGi30PQEL84z E3+ (r-ŕ!rD 1QsPIUj@;8觘J_Pehޔsg>\dFxärY%ԍ)v?OM)Cp66;h vחAW^4o5 R\a1nmyߵǪiiΠKȗ#Z1㑗1ARxn\qeݙ7֭Vd]iu [.#C;ѪHm֪pH}^%: 6֏X9nmYFF7c˩F$g%I oՎ\l{eP]QW,&R?/Z)gQϜMDd b  JA 0?Picture 1763"b+ŀ@on+ŀ@PNG IHDR@gAMA a pHYs(JQIDATx^]EQwB~\("F ~s /DE*(9!*xWߓfz^z3]A3QXobP/fNfg{cAtWLfSUOUxB,.x333bW/u{jpk.o޽PD0%WgO]kY[vwȑ P-"Rd7pʊ:<3mذ{T`VYEH֞D_TN9o֭޽~/ #3wӓRyfo۶oرûbqϪASJ0s^ke)vO3N;ߔ`8~'U|W*V{u =c2M6y/:_ Zw׫sZD0pK/4|l =et|ZLIP-";F%;Y]2u=:D0e2Nt7G1~#-i(lǎ Ŏ<+7Iyd~X:t Ld"/#% g؍s!uEDT,:,wE0pwz>`pg棏>R]ˆ@ܒ%:Rwy T5M7$YI>zwhW? R( )ժE۴Qk&T-}q4J07z!TXp֯_?k ZrCZWL 0KB`ܓCE-)B`܂W,JL0{^xah\D0b~Ѷmy.`nV!"wȕW^'Q0$ Lco RVbff#IOZ_yIa4fO=Tp%xۂ|f )_u!"8$d&⚕8t')Yh5+Lqϫw Q0fM9*=35+ L1 bd c G\b=jIv4fz4q IMv˾}Cf!Ɇ< ܰ~:HtSg Ehd;D0Qfo>3aLRgD0 dzwyݮw% !K2dOX7^n_@6YUxD0 No\qXa?d&Fۻ[5ޭzc~i|1% _Ԝ,`ÊG,Fy|(: obB믿^htpDPTeןb~߽/Υvy(D03щ9|yG>f? o߾U0zmof^oۻ׻VFC-ZDpX[ϗ=AW{쯵8[ Γj|GƴÇE'7l# ^#O,\01>{O̴f */XNfggN:ɻy?Ge{յBJ^= o)f$ -oC!*!oYO<\1\<ڿUH 'ofV I2C`$ vZuNHl޽{CKQsss@w4i'ӦҾ*>*ݔeJ:|y9_;wzG:0XD &EP SO>AhZ#LG!֣{w b7~AJz&R0id!&x9i@u۷C=YͰ嬚Bd|Z b0ݱ,//iG$@8b А='T4q ؾ1Sx nZ;Fg9묳bۦ^0_If6c_b?ڬED{L` 0phtTlH2K6ReKWڲN0I`LM3e e]VY 0P}]w1"E.{Ϧ9Lc`t&+HL:2=ȎH|]"*4DZc믿R[Icl04uL?}qCFC,@ m>sJTfTMk!100Kj Ƹ&2,8:Ze( a,c{zLJNKu?i&y*BihMzY{N`VTn2YD!K>P ˀ:1iܗ9:jzδ2P" WPV1^&?" Ac,fR@9"1II4q{_@c{(:=BA0e`QD0c‚m .28n( ǾAJu` t2@(\V2V=)"z~Ո` fJBۚM`cf:&KCuKq#T4ko\iCi5 5vE0 ))U))kc0CiJCIQ>"8())1ٲd1F}-Fl Bֽ^S#s4xG0yJ{J~NVe"`lN5k֨:.Z1nlt͠k ȼvε^]nb S+I-I-矃3m+**(R002 v<4i3IIYOx.Y)ͬG_\!*%I[Q3mjǢF_z%o(PںmIՆi{I8uy?C8\6wqr(,* {i,$cqփ|W+PQ%q%s=%h6*q%3!= {Ph`TK, {*g늷}GчAg#:0>׈t]Uy)Z0PxflLaa$O>ANrvM3{Ѵ<J̓)̿i Q6xsLh%SO=6v@y/ˬnݺ5-Z/ o8l=|8쳽k׆zKc.ac<0(yyD A9tk*`9眜)ХiU<4j6C{VIByh޶Ph7mcy w0"C(My@R7"nd}/8|5,#[vD0w){":]:|D4M PCịPLYPbaHe8sށj`417nTuRM[t[Y2Ǥ.Y0*J3QQbBo:vJaK.va\2m4vU/zEޘ ҥ\4V0} ʒuҔdƵar04o񚁞KO M/>ovƙ{&i !|g.pu{ .0΀N .H c^05rݖPE3J ˋ5iL3>J377 FSc \-~ݾl2,Ri6i(l i`q ~$ & m`Jn1Ig4ם}}ૡm j=!1.Vo[nQn\qJ33GG|vKfD00qp`^M硇2[8@\23W=""C)CSC(E0BAz"Rp_( D㚮.o~*ph)@! mux00@20 Rhyv&{S & F2W@A2 kp5OJQJ\^Jo(Z@R k~e,g,h1,nfeW[ Char,~e,g Char Char,~e,g Char,Plain Text,Char Char Char,Char Char,Char,nfeW[,h1 Char Char,~e,g Char Char Char,~e,g Char Char1,~e,g Char Char1 Char Char Char,h1 Char Char Char Char Char,h1 Char Char Char Char,8npev*phTOT f< Char Char10$CJKHPJ_HaJmH nHsH tHROR f< Char Char8$CJKHPJ_HaJmH nHsH tHlOl 5 Char Char11;5B*CJOJPJQJ\^J_HaJmH nHph6_sH tH8/@8 yRh!8WD8^`8aJ('!( yybl_(uCJaJZR@2Z Cwckee,g)ۏ 2# h`B*PJ aJph0@B0 wcke)ۏ $`aJZT@RZ we,gWW)%zdh7$8$H$]^z`5OJ PJ aJOa Lhnf(Qz)1 Char,nf (Web)1 Char,nf(Web) Char Char1,nf(Web) Char Char Char Char Char,nf(Web) Char Char Char,nf(Web) Char Char Char Char Char Char Char Char Char1,nf(Web) Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char(CJOJPJQJ_HaJmH nHsH tH(Or( t]p0'1$KHbOb normal($dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphXOX cald-definition16CJOJ QJ ]aJo(ph(O( arttitle^O^ I explain_word1,5CJOJ QJ \aJo(phfq \O\ _p52,$ , d@7$8$H$^` a$ CJKHaJ@O@ RQk=-WD`OJQJ^JaJHB@H 1B- ckee,g,ckeeW[.d8x9DH$KHaJ.O. B- msgbodytext^O^ B-'Y\le,g 3$G$a$aJ:OB: 0h 4 h@& _HmHsH<P@R< B=Ockee,g 25$a$5PJ \aJ86@b8 =ORhyv&{S 2 6 & FaJJM@rJ =OckeL)ۏ7d9DH$WDd`KHaJ@2@@ =ORh 28d8VDWD8^d`8aJ<E@< =ORhc~ 29HxVD^HaJZOZ ;$C Char Char5,CJKHOJPJQJ_HaJmH nHsH tH@C@@ :$Cckee,g)ۏ;WD` OJQJaJ2a@2 \oXHTML _e 56\]Bb@B \oXHTML NxCJOJPJQJ^JaJo("X@" \oX:_6]`O` \oX Char Char1025CJ KHOJPJ QJ\_HaJ mH nHsH tHe@ \oX HTML Ob> \oX\SF & F jVD2WDj`jaJ2Or2 \oX'YS G & F 5aJ\O\ \oXvSH & F 'CJKHHOJQJ\_HmH nHsH tHbOb \oXTIT1 I$ & F (dhH$a$ @CJKHOJ PJ aJnHtHROR \oXa"J$d8dd1$H$[$\$a$CJKHOJQJaJ:OR: \oX10 Kd8H$KHOJQJaJ8OR8 \oX1 Ld8H$KHOJQJ^JTOT \oXtext Md1$%B*CJKHOJ PJ QJ^JaJph^O^ \oXckeeW[)ۏ 2Nd_1$`B*KHPJ^JaJphwhlOl \oXmsolistparagraphO$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ,O, \oXh2PXD25\,O, \oX{USVQ0W@WQaJJO!J S\oX00 Char$CJOJPJQJ_HmH nHsH tH:O2: R\oX00 Sd8H$KHOJQJaJROBR \oXfont0T$dd1$[$\$a$CJKHOJQJaJRORR \oXfont5U$dd1$[$\$a$CJKHOJQJaJJObJ \oXfont6V$dd1$[$\$a$ CJKHaJPOrP \oXxl24W$dd1$[$\$a$CJKHOJQJaJPOP \oXxl25X$dd1$[$\$a$CJKHOJQJaJ\O\ Z\oXT{Hh Char5B*CJKH,OJPJQJ_HaJmH nHphsH tH:O: Y\oXT{HhZ@&B*KH,OJQJph2O2 \oXyvN42 [ haJ0O0 \oXcke1 \$VDa$aJ(O( \oXr^4~ ]JOJ \oXRomaneSO^$da$6B*]aJph>O> \oX y1_ 8VDWD8`8aJ6O6 \oX!kS`VDWD`aJjOj \oXBody Text Indent 3aKdH$^K`CJOJQJaJPO"P \oXBody Text Indent 2 bH$^aJO2 \oXC7h_ 7h_ 7h_ 7h_ 7h_ 7h_ 7h_ 7h_ 7h_ 7h_ \1: 2.5 W[&{ ] 3 W[&{ L)ۏ: -2.5 W[&{...c$VDWDj`a$CJOJPJQJaJBOBB \oX Body Text 2 dH$`aJ0OR0 \oX'Ye5OJ PJ aJhObh \oXABCD*f a=d,1$7$8$H$^@CJKHPJ aJnHtHhOrh \oXwtext!g$dd1$[$\$`a$!B*CJKHOJPJQJaJphVOV \oXўW[h$dd1$H$a$!B*CJKHOJPJQJaJph\O\ \oXstyle1!i$hdd1$[$\$`ha$CJKHOJQJaJ4OA4 \oX\j & F ;OJ6O6 \oXYeHhckek & Fd,aJXOX \oXok1l$dd1$[$\$a$B* CJKHOJQJaJphoJOJ \oXVGr:y m$1$a$CJKH_HmH nHsH tH4O4 \oX7h_1n$a$ 5CJaJTOT \oX]v"o$ $ LZxd@&a$KHOJQJaJfOf \oXtitlep$d,dd1$[$\$a$!B*CJKHOJPJQJaJphdOd \oXtit2&q$ & Fqd,7$8$H$^qa$@CJKHPJ aJnHtH<O< \oXhlr$da$6@EHaJRO2R \oXFR1s1$7$8$H$#5CJ OJQJ_HmH nHsH tH6OB6 \oXYef[vht & Fd,aJ@OR@ \oXcke[ udWD`@aJOb \oXC7h_ 7h_ 7h_ 7h_ 7h_ 7h_ 7h_ 7h_ 7h_ ckev + kMR: 0 Ss| `c)ۏ: 2 W[&{1 + ]O: 0 ...vH$WDj^` CJPJaJ`Or` \oXzhenwenw$d,dd1$[$\$a$CJKHOJPJQJaJ6O6 \oXYef[[eQx & Fd,aJ^O^ \oXstyle29y$dd1$[$\$a$5CJKHOJPJQJaJ:O: \oXE\-Nz$da$ B*aJphZOZ \oXstyle60{$dd1$[$\$a$CJKHOJ PJ QJaJXOX \oXnf (Web)|$dd1$[$\$a$CJKHOJQJaJNON \oXўW[1}$dd1$[$\$a$CJKHOJQJaJROR \oXstyle59~$dd1$[$\$a$KHOJQJaJBOB \oX WPS Plain_HmH nHsH tHDOD \oX)N$G$H$VDdWD`a$OJQJ`O` \oX7h_ [SO \N ] Lݍ: 1. PLݍ$dha$CJOJQJaJDO"D \oXE\-N Char$da$ B*aJphJO2J \oXp11s$dd1$a$CJKHOJQJaJJOBJ \oXՋ#X5$7$8$WD,XD(^`XPJaJ\OR\ \oX7h_24$d8&`#$&d/H$Pa$KHo(dO1bd \oXՋh33$$8d5$7$8$WD8^`85CJPJ^J<Or< \oX'Yh$a$5@(CJ$PJ aJFOF \oXUSCQKmՋ'YS8WD8^`85aJFOF \oXUSCQKmՋ\S "jVD2WDj`jaJ.O. \oXՋ0W:S$a$aJ<O< \oX\h$6$@&a$5CJ \aJHOH \oX b y 8VDWD8`8aJDOD \oX b y1 8VDWD8`8aJJOJ \oX b y2 z8VDWD8`8aJ^O^ \oX bt_content$dJdd1$[$\$a$KHOJQJ^J`O ` \oX text_black14$dd1$[$\$a$CJKHOJQJaJXOA X \oXՋABCD!$hd@&UDaWD`ha$B*\aJphRO" R \oX\hd_f1$B*KHPJ aJphwhnO2 n \oX title style3'$d@dd1$[$\$`a$CJKHOJQJaJbOB b \oXsize4$dd1$[$\$a$#5B*CJKHOJQJ\aJphbOR b \oXsize5$dd1$[$\$a$#5B*CJ$KHOJQJ\aJ$phVOb V \oXp6$dd1$[$\$a$B*CJKHOJQJaJphVOr V \oXp7$dd1$[$\$a$B*CJKHOJQJaJphTO T \oXp8$d,dd1$[$\$a$B*KHOJQJphVO V \oXp9$dd1$[$\$a$B*CJKHOJQJaJphO \oX whiteborderL$dd%d&d'd1$OPQ[$\$a$B*CJKHOJQJaJphO \oX blueborderL$dd%d&d'd1$OYPYQY[$\$a$B*CJKHOJQJaJphO \oX blackborder]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$B*CJKHOJQJaJphO \oX yellowborder]$dd$d %d &d 'd 1$N# O# P# Q# [$\$a$B*CJKHOJQJaJphO \oX greenborder]$dd$d %d &d 'd 1$NQOQPQQQ[$\$a$B*CJKHOJQJaJphZO Z \oXblue$dd1$[$\$a$B* CJKHOJQJaJph\O \ \oXwhite$dd1$[$\$a$B*CJKHOJQJaJphXO X \oXred$dd1$[$\$a$B*CJKHOJQJaJph^O" ^ \oXyellow$dd1$[$\$a$B*CJKHOJQJaJph\O2 \ \oXgreen$dd1$[$\$a$B* CJKHOJQJaJphT^OB ^ \oXcoffee$dd1$[$\$a$B* CJKHOJQJaJph^OR ^ \oXpurple$dd1$[$\$a$B* CJKHOJQJaJphpzbOb b \oXbt_white$dd1$[$\$a$B*CJKHOJQJaJphfOr f \oXbt_link$ddd1$[$\$a$B*CJKHOJQJaJph`O ` \oXbt_time$dd1$[$\$a$B*CJKHOJ QJ aJph`O ` \oXbt_date$dd1$[$\$a$B*CJKHOJ QJ aJphbO b \oXbt_more$dd1$[$\$a$ >*B*CJKHOJQJaJphhO h \oXbt_report_title$dd1$[$\$a$B*KHOJQJphfO f \oXxx*$dd-D1$M [$\$a$B*CJKHOJQJaJphfO f \oXcz*$dd-D1$M ӭ[$\$a$B*CJKHOJQJaJphfO f \oXgz*$dd-D`1$M 2|[$\$a$B*CJKHOJQJaJph<O < \oXh6$xa$ OJQJaJRO R \oXՋwS Char+CJOJPJQJ_HaJhmH nHsH tHDO D \oXՋwSG$VDdWDj`KHOJQJh@O" @ \oXՋwS2dG$VDWDj`KH4O2 4 \oXQ!hcke xH$CJaJ6OB 6 \oXQ!hh$a$ 5CJ aJvO1 R v \oX 7h_ Q!hcke + L)ۏ: 12 W[&{ kT: 0.5 L$@ `@ a$^JaJvOb v \oX7h_ (e) ўSO R| Rr Lݍ: US PLݍ H$UD5B* KHOJ \^JaJphVOr V \oXarrow$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O ^ \oX oblog_btn$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJtO t \oXoblog_btnmouseoverup$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbO b \oX oblog_tbgen$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJxO x \oXoblog_btnmouseoverdown$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJZO Z \oXbtndown$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJXO X \oXarrow1$dd1$[$\$a$CJKHOJ QJ ^JaJjO j \oX oblog_btn1#$d-D1$M \$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXoblog_btnmouseoverup1#$d-D1$M \$a$CJKHOJQJ^JaJVO V \oX oblog_tbgen1 $1$a$CJKHOJ QJ ^JaJO \oXoblog_btnmouseoverdown1*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJlO" l \oXbtndown1*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJRO1 R \oXa2 Char,CJOJPJQJ^J_HaJmH nHsH tHPOB P \oXa2$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJxOR x \oXmstheme-bannertxt$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph~Ob ~ \oXmstheme-horiz-navtxt$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph|Or | \oXmstheme-vert-navtxt$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphzO z \oXmstheme-navtxthome$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphvO v \oXmstheme-navtxtup$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphzO z \oXmstheme-navtxtprev$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphzO z \oXmstheme-navtxtnext$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphpO p \oX mstheme-label$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphdO d \oXuserdottedline$d1$[$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX usertoolbar]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O | \oXmstheme-topbar-font$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphZO Z \oXms-main$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJxO x \oXms-bannerframe*$dd-D 1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJO" \oXms-grheaderbackground*$dd-D 1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJvO2 v \oX ms-stormefree*$dd-D 1$M 3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhOB h \oX ms-banner$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJph3rOR r \oX ms-navframe*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJnOb n \oX ms-titlearea$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphtOr t \oX ms-pagetitle$dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphzO z \oXms-announcementtitle$dd1$[$\$a$5CJKHOJQJ\^JaJnO n \oX ms-formlabel$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphlO l \oX ms-formbody$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphzO z \oXms-formdescription$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph|O | \oX ms-selected*$dd-D 1$M 3[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphzO z \oXms-descriptiontext$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphnO n \oX ms-separator$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphO \oXms-authoringcontrols*$dd-D1$M [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphxOx \oXms-alternating*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJjOj \oXms-back*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O"| \oXms-sectionheader$dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphxO2x \oXms-sectionline*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJrOBr \oX ms-partline*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJlORl \oXms-propertysheet$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`Ob` \oXms-vh$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphf`Or` \oXms-vb$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph|O| \oXms-homepagetitle$dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphhOh \oX ms-addnew$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfXOX \oXms-cal$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX ms-caltopL$dd$d%d'd1$NOQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJzOz \oX ms-calhead*$dd-D 1$M [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphO \oX ms-caldowL$dd$d%d'd1$NOQ[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphO \oX ms-calmid;$dd%d'd1$OQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX ms-calspacer;$dd%d'd1$OQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX ms-calbotL$dd%d&d'd1$OPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXms-apptn$dd$d %d &d 'd -D 1$M 3N O P Q [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphvO"v \oX ms-caldowdown$dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphjO2j \oX ms-caldown$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphOB \oXms-datepickeriframe*$dd-D1$M [$\$a$<CJKHOJQJ^JaJOR \oX ms-datepicker*$dd-D1$M [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph|Ob| \oXms-dpdow*$dd&d1$P[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJph\Or\ \oXms-dpday$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O| \oXms-dpselectedday*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJpOp \oX ms-dpnonmonth$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph~O~ \oX ms-dphead*$dd-D1$M [$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphtOt \oX ms-dpfoot*$dd$d1$N[$\$a$6CJKHOJQJ]^JaJjOj \oX ms-toolbar$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfdOd \oX ms-stylebody$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhOh \oX ms-gridt1$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphdOd \oX ms-radiotext$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbOb \oX ms-gridtext$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJnOn \oXms-formrecurrence$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJZO"Z \oXms-long$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\O2\ \oXms-input$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJpOBp \oX ms-navline*$dd&d 1$P3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOR \oXms-selectednavn$dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOb \oXms-unselectednav]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJzOrz \oXms-verticaldots*$dd'd1$Q[$\$a$CJKHOJQJ^JaJvOv \oX ms-searchform*$dd-D 1$M 3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJzOz \oXms-searchcorner* $dd-D 1$M 3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O| \oXms-titlearealine* $dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJlOl \oXms-bodyareaframe $dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrOr \oXms-pagecaption $dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphO \oXms-selectedtitlen $dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJzOz \oXms-unselectedtitle#$1$]^a$CJKHOJQJ^JaJ|O| \oXms-menuimagecell*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJnOn \oX ms-alerttext$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphgQO \oXms-discussiontitle$dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphbO"b \oXms-vh2$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfjO2j \oX ms-vh-icon$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfvOBv \oXms-vh-icon-empty$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfjORj \oX ms-vh-left$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphftObt \oXms-vh-left-icon$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfOr \oXms-vh-left-icon-empty$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphflOl \oX ms-vh-right$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfvOv \oXms-vh-right-icon$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfO \oXms-vh-right-icon-empty$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfjOj \oX ms-vhimage$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph]]]vOv \oXms-gb*$dd-D1$M [$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphxOx \oXms-styleheader*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJhOh \oXms-vb2*$dd$d 1$N3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O^ \oX ms-grfont$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJpOp \oX ms-vb-user* $dd$d 1$N3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrOr \oX ms-vb-title*!$dd$d 1$N3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJpO"p \oX ms-vb-icon*"$dd$d 1$N3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJfO2f \oXms-error#$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphgQZOBZ \oXms-vcal$$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|OR| \oXms-dcal;%$dd%d'd1$OQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhObh \oXms-caldmidhour&$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJpOrp \oXms-caldmidhalfhour'$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJvOv \oXms-caldmidquarterhour($dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX ms-caldspacer;)$dd%d'd1$OQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJvOv \oX ms-calvspacer**$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJdOd \oX ms-calallday+$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJjOj \oXms-firstcalhour,$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJpOp \oX ms-calhour*-$dd$d1$N[$\$a$CJKHOJQJ^JaJxOx \oXms-calhalfhour*.$dd$d 1$N3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJnOn \oXms-calquarterhour/$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXms-dapptn0$dd$d %d &d 'd -D 1$M 3N O P Q [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphO \oXms-vapptn1$dd$d%d &d'd -D1$M NO PQ [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphdO"d \oXms-vevt2$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphO2 \oX ms-apptsingle;3$dd%d'd1$OQ[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphOB \oXms-dapptsingle;4$dd%d'd1$OQ[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphOR \oXms-vapptsinglen5$dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphOb \oX ms-dpnextprev*6$dd-D1$M [$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphOr \oXms-discussionseparator7$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJph3pOp \oX ms-stylelabel8$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJph3O \oX ms-stylebox]9$dd$d %d &d 'd 1$N3O3P3Q3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXms-imglibthumbnailn:$dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX ms-imglibmenu*;$dd-D1$M [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphf~O~ \oXms-imglibmenutext<$dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphf~O~ \oXms-imglibmenuarea*=$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O| \oXusershadedregion*>$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJrOr \oX usercaption*?$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ~O~ \oXuserconfiguration*@$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJjOj \oX userbuttonA$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphhO"h \oX userinputB$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphjO2j \oX userselectC$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphvOBv \oXusernotificationD$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphrORr \oXusertoolbartextareaE$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOb \oXusertoolbardisabledlinkF$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph|Or| \oXusertoolbarimage*G$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJtOt \oXusertoolbarimageareaH$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXusertoolbarselectedimage*I$dd&d1$P[$\$a$5CJKHOJQJ\^JaJ~O~ \oXusergenericheaderJ$dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphbOb \oX usergenericK$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJtOt \oXusergenerictextL$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphjOj \oXusergenericbodyM$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXusersectiontitle'N$dK&d1$P[$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphtOt \oXusersectionheadO$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphO \oXusersectionfooter*P$dd$d1$N[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphjOj \oXusersectionbodyQ$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJlO"l \oXusercontrolgroupR$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O2` \oX userfooterS$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJjOBj \oXusercommandareaT$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOR \oXusercellselectednU$dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfObf \oXusercellV$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphvOrv \oXusergenericbulletitemW$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O| \oXms-toolpaneframe*X$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJjOj \oXms-toolpanebodyY$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ~O~ \oXms-toolpaneheader*Z$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXms-toolpaneborder;[$dd%d'd1$OQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O| \oXms-toolpaneclose*\$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXms-toolpanetitle*]$dd-D1$M [$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphO \oXms-toolpanefooter*^$dd-D1$M [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphvOv \oXms-toolpaneerror_$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphgQO \oXms-toolpaneinfo*`$dd-D1$M [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphpOp \oXms-toolpartspacinga$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbO"b \oX ms-tpborderb$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrO2r \oX ms-tpheader*c$dd-D 1$M 3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJpOBp \oX ms-tptitled$dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphhORh \oX ms-tpbodye$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphjObj \oX ms-tpinputf$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphrOrr \oXms-categorytitleg$dd1$[$\$a$5CJKHOJQJ\^JaJO \oXms-propgridbuilderbuttonnh$dd$d%d&d'd-D 1$M NOPQ[$\$a$<CJKHOJQJ^JaJO \oX ms-spzone]i$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXms-spzoneselected]j$dd$d%d&d'd1$N3O3P3Q3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX ms-spzoneibar]k$dd$d%d&d'd1$N3O3P3Q3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrOr \oXms-spzonelabell$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphzOz \oX ms-sperror*m$dd&d 1$P [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphgQvOv \oXms-spzonecaptionn$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphrOr \oX ms-wpdesign*o$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJnOn \oX ms-wpmenu*p$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJpOp \oX ms-wptitleq$dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphO" \oX ms-wpselected]r$dd$d%d&d'd1$Nf3Of3Pf3Qf3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O2^ \oX ms-wpbodys$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOB \oX ms-wpborderLt$dd%d &d 'd 1$O3P3Q3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOR \oXms-hovercellactivenu$dd$d%d&d'd-D1$M NfOfPfQf[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOb \oXms-hovercellactivedarknv$dd$d %d &d 'd -D1$M N3O3P3Q3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhOrh \oX ms-splinkw$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfbOb \oX ms-spbuttonx$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJxOx \oXms-partspacingverticaly$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O| \oXms-partspacinghorizontalz$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrOr \oX ms-wpheader*{$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJxOx \oXms-pageheaderdate|$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphO \oXms-pageheadergreeting}$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphO \oXms-rtapplybackgroundn~$dd$d%d&d'd-D 1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXms-rtremovebackground]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O| \oXms-rttoolbardefaultstyle$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXms-subsmanageheader*$dd-D1$M [$\$a$5CJKHOJQJ\^JaJxO"x \oXms-subsmanagecell$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphnO2n \oX ms-connerror$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphgQvOBv \oX ms-stormeused*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJOR \oXms-stormeestimated*$dd-D1$M 3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJtObt \oX ms-underline*$dd&d 1$P3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOr \oXms-underlineback;$dd&d -D1$M P3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJxOx \oXms-smallheader$dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphO \oXms-smallsectionline*$dd&d 1$P3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXms-tabselectedn$dd$d %d &d 'd -D1$M N O P Q [$\$a$'5B* CJKHOJQJ\^JaJph3O \oXms-tabinactiven$dd$d %d &d 'd -D1$M N O P Q [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfrOr \oXms-surveyvbart$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphO \oXms-surveygvvbarL$dd$d&d-D 1$M NP[$\$a$CJKHOJQJ^JaJlOl \oXms-surveygvvbars$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXms-uploadborder]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O| \oXms-uploadcontrol*$dd-D 1$M 3[$\$a$CJKHOJQJ^JaJtOt \oX ms-highlight*$dd-D 1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJxO"x \oXuserbackground*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJO2 \oXms-mwsselectedinstance$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphOB \oX ms-toolstripn$dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphjORj \oXms-navwatermark$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJtObt \oX ms-formbody1$d8dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphtOrt \oXms-spzonelabel1$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphvOv \oXms-navwatermark1$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphO \oXob_facec$KK$d%d&d'd1$NfffOfffPfffQfff]^Ka$CJKHOJQJ^JaJpOp \oX top_userlogin$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJphO \oXchannel_border]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX channel_title*$dd-D1$M [$\$a$'5B* CJKHOJQJ\^JaJphzOz \oX channel_tdbg0$d dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O| \oX channel_pager0$d dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXcomment_border]$dd$d%d&d'd1$NDODPDQD[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX comment_title*$dd-D`1$M D[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph|O| \oX comment_tdbg10$d dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJvO"v \oX comment_tdbg2*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJlO2l \oX s_headline1$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphlOBl \oX s_headline2$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphflORl \oX s_headline3$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJphlObl \oX s_headline4$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphrOrr \oX top_tdbgall*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJjOj \oXtop_top*$dd-D`1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX top_channelL$dd$d&d-D`1$M NP[$\$a$CJKHOJQJ^JaJnOn \oX top_announce$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJph`nOn \oX top_nav_menu$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJph`lOl \oXtop_path*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJxOx \oXcenter_tdbgall*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJtOt \oX left_tdbgall*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJfOf \oX left_title$dd1$[$\$a$5CJKHOJQJ\^JaJfOf \oX left_tdbg1$dhdd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O` \oX left_tdbg2$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhO"h \oX right_title$dd1$[$\$a$5CJKHOJQJ\^JaJtO2t \oX main_tdbgall*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJbOBb \oX main_shadow$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOR \oX main_announcen$dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOb \oX main_searchn$dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\Or\ \oXmain_top$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXmain_title_760iL$dd$d%d'd1$NOQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXmain_tdbg_760ic$dhdd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXmain_title_575L$dd$d%d'd1$NOQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX main_tdbg_575c$dhdd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXmain_title_282iL$dd$d%d'd1$NOQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXmain_tdbg_282ic$dhdd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXmain_title_282L$dd$d%d'd1$NOQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX main_tdbg_282c$dhdd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhOh \oXlistbg*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJjOj \oXlistbg2*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJzO"z \oXmain_articletitle$dhdd1$[$\$a$5CJKHOJQJ\^JaJO2 \oXmain_articlesubheading$dhdd1$[$\$a$5CJKHOJQJ\^JaJOB \oXmain_title_760]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOR \oX main_tdbg_760]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJzObz \oXarticle_tdbgall*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJOr \oXguest_title_760]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXguest_tdbg_760]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX guest_border]$dd$d%d&d'd1$NDODPDQD[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O| \oX guest_title*$dd-D`1$M D[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphvOv \oX guest_tdbg0$d dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJxOx \oXguest_tdbg_1px*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX guest_border2n$dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJphf3vOv \oXguest_replyadmin$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphtOt \oXguest_replyuser$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphDO \oX shop_border]$dd$d%d&d'd1$NDODPDQD[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX shop_border3]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJjO"j \oX shop_title$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphtO2t \oX shop_tdbg0$d dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJvOBv \oX shop_tdbg20$d dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJvORv \oX shop_tdbg30$d dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJvObv \oX shop_tdbg40$d dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJxOrx \oXbottom_tdbgall*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXbottom_adminlogo*$dd-D`1$M [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphO \oXbottom_copyright*$dd-D1$M [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphdOd \oXmenu*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJlOl \oXmenubody*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJnOn \oX channel_font$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphjOj \oX guest_font$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJphO \oX user_left;$dd%d -D1$M O [$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXuser_boxn$dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oXuser_righttitlen$dd$d %d &d'd -D1$M N O PQ [$\$a$CJKHOJQJ^JaJdOd \oX user_line$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO" \oX user_toolstop$ddd1$[$\$a$+5@PB*CJKHOJQJ\^JaJphfffO2 \oX user_toolsbot0$dwdd'd1$Q[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfffjOBj \oXuser_toolspoint$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJpORp \oX user_right*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJOb \oXborder1]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOr \oXborder]$dd$d%d&d'd1$NDODPDQD[$\$a$CJKHOJQJ^JaJjOj \oXtdbg0$d dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O| \oX tdbgmouseover0$d dd-D`1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJlOl \oXtdbg20$d dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJlOl \oXtdbg50$d dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O^ \oXtitle5$d dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbOb \oXtitle6$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphZOZ \oXbutton1$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O^ \oX show_page$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX date_border]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJzOz \oX date_title*$dd-D`1$M D[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphxO"x \oX date_tdbg*$dd-D`1$M D[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphXO2X \oXstyle3$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrOBr \oX havemessage*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJtORt \oX havemessaged*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^Ob^ \oX spacelist$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJjOrj \oXspacelist_image$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJjOj \oXspacelist_intro$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX supplybutL$xdw$d%d'd 1$NOQ ]xa$CJKHOJQJ^JaJO \oX supplybutoverL$xdw$d%d'd 1$NOQ ]xa$CJKHOJQJ^JaJNON \oXst_tbcss $1$a$CJKHOJQJ^JaJNON \oXst_tdcss $1$a$CJKHOJQJ^JaJPOP \oX st_divcss $1$a$CJKHOJQJ^JaJNON \oXst_ftcss $1$a$CJKHOJQJ^JaJnOn \oX7h_ Ջcke + L)ۏ: 2 W[&{ & F d@xG$H$WD PJ^JaJXO X \oXFR41$7$8$H$&6OJQJ]^J_HmH nHsH tHOa \oX7h_ h 6 + Lݍ: 1.5 PLݍ3$$$ hd@& a$5CJOJPJQJaJjO" j \oXxspace-smalltxt$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O2 ` \oXtext_1$dJdd1$[$\$a$B*KHOJQJ^JphLOB L \oXp10$d7$8$H$^a$ CJKHaJBOR B \oXt1$d7$8$H$a$ CJKHaJBOb B \oXt2$d@7$8$H$a$ CJKHaJ^Or ^ \oXhangjv$djdd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX biankuang]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O ` \oXbiaoti $dd1$[$\$a$5B*KHOJQJ\^JphO \oX biankuang01c $dhdd%d&d'd-D`1$M OPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX biankuang02R $dhdd%d&d'd1$OPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbO b \oXhangjv01 $ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX biankuang03n $dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX biankuang04t$ddd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO \oX biankuang05n$dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO! \oXinputn$dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrO!r \oX biankuang06*$dd'd 1$Q [$\$a$CJKHOJQJ^JaJO"! \oXinput01]$dd$d %d &d 'd 1$N9O9P9Q9[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO2! \oX biankuang07c$dhdd%d &d 'd -D`1$M OPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOB! \oX biankuang08t$dhdd$d %d &d 'd -D1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbOR!b \oXtext13$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJphOb! \oX biankuang09c$dhdd%d&d'd-D`1$M OPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOr! \oX biankuang10t$ddd$d%d&d'd-D`1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO! \oX biankuang11c$dhdd$d%d&d'd1$NïOïPïQï[$\$a$CJKHOJQJ^JaJnO!n \oX wz_style1$dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphfnO!n \oX wz_style2$dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphhO!h \oX wz_style3$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphdO!d \oX wz_style4$dd1$[$\$a$5CJKHOJQJ\^JaJnO!n \oX wz_style5$dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphnO!n \oX wz_style6$dd1$[$\$a$'5B* CJKHOJQJ\^JaJphnO!n \oX wz_style7$dd1$[$\$a$'5B* CJKHOJQJ\^JaJphnO"n \oX wz_style8 $dd1$[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphhO"h \oX wz_style9!$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJphGXO""X \oXbutton"$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO2" \oX bordergray]#$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJZOB"Z \oXhigh$$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^OR"^ \oXfont1%$dhdd1$[$\$a$B*KHOJQJ^JphZOb"Z \oXxzft-bg&$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJZOr"Z \oXl15p'$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O"^ \oXzimu($dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphhO"h \oXzhaopin)$dd1$[$\$a$%@B*CJKHOJQJ^JaJph_XO"X \oXu*$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph`O"` \oXa3+$ddd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph`O"` \oXa4,$ddd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphK>jO"j \oX daohang_gk-$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphjO"j \oX daohang_it.$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphGjO"j \oX daohang_ck/$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphGjO#j \oX daohang_jy0$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphjO#j \oX daohang_sf1$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphGjO"#j \oX daohang_hk2$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphGjO2#j \oX daohang_ky3$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfOB#f \oXa_gaokao4$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphGdOR#d \oXa_jiuye5$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph`_bOb#b \oXa_jycp6$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph`_fOr#f \oXa_minban7$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphslrO#r \oX a_zhaosheng8$dPdd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphGdO#d \oXblue_149$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph`O#` \oXlanmu:$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphlO#l \oX lanmu_zikao;$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphjpnO#n \oX lanmu_gaokao<$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphsZjO#j \oX lanmu_jycp=$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph`_nO#n \oX lanmu_minban>$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphsljO#j \oX lanmu_sifa?$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph)pO$p \oX lanmu_hangkao@$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphnO$n \oX lanmu_yingyuA$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphWfO"$f \oXlanmu_itB$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJph3fpO2$p \oX lanmu_zhuanyeC$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphlOB$l \oX class_lanmuD$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphvOR$v \oX biaoti-blueE$dd1$[$\$a$+5@B* CJKHOJQJ\^JaJph3Ob$ \oX7h_ ~e,g + Times New Roman ]&F$dd& #$9DH$\$a$CJKH^JaJ\Or$\ \oX~e,g + Times New Roman ]Gd CJEHaJXO$X\oX7h_ Lݍ: g\

PeN$da$6OJQJ]aJ>O$> \oX\r^Oh@&WD`h B*phZO%Z \oX \r^ Char Ph@&`h 5B*CJOJ PJ QJaJphO% \oXD7h_ 7h_ 7h_ 7h_ 7h_ 7h_ \1: 2.5 W[&{ ] 3 W[&{ L)ۏ: -2.5 W[&{ + ]O: 3 W[&{...1QlH$VDWDl`lCJOJPJQJ^JaJbO"%b \oXstyle5'R$hdhdd1$[$\$`ha$CJKHOJQJaJO2% \oX[No paragraph style]S$d1$7$8$H$a$1B*CJOJPJQJ_HaJmH nHphsH tHVOB%V \oXa0T$dd1$[$\$a$B*CJKHOJQJaJphrOR%r \oX7h_ ] kT: 6 x Lݍ: g\

?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO& \oX ntforumboxZo$dx$d%d&d'd1$NOPQ[$a$CJKHOJQJ^JaJO' \oX onlineuserkp$dx$d%d&d'd-D`1$M NOPQ[$a$CJKHOJQJ^JaJO' \oXticketZq$dx$d%d&d'd1$NOPQ[$a$CJKHOJQJ^JaJO"' \oX forumcutlineUr$d$d%d&d'd1$NOPQa$CJKHOJQJ^JaJO2' \oX forumrulesZs$dx$d%d&d'd1$NOPQ[$a$CJKHOJQJ^JaJTOB'T \oXlistt$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOR' \oX editorbody]u$dd$d%d&d-D`1$M NOP[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhOb'h \oXliston*v$dd-D`1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|Or'| \oXtitlebar0w$ddd-D`1$M [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphZO'Z \oXopenx$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO' \oX ntdropmenu]y$dd%d&d'd-D`1$M OPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\O'\ \oXuserinfoz$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O'` \oX forumstats{$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O'` \oX focusstats|$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO' \oX searchmenun}$dd$d%d&d'd-D`1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O'| \oXannouncementcontent#~$1$]^a$CJKHOJQJ^JaJ`O'` \oX adtextbody$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\O(\ \oXnotelist$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O(^ \oX topicicon$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O"(` \oX topictitle$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJnO2(n \oX topicmanager$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJphf^OB(^ \oX ntnumbers$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`OR(` \oX lastposter$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrOb(r \oXtopicbackwriter!$Zdd1$[$\$^Za$CJKHOJQJ^JaJ`Or(` \oXtoday$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJphVO(V \oXhlist$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhO(h \oXforumlisttitle$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbO(b \oX searchtitle$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\O(\ \oXlisticon$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\O(\ \oXlistitem$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbO(b \oX viewnumbers$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\O(\ \oXlistlast$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJlO(l \oXopenlist*$dd-D`1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJO) \oX pagecontent_$7Z$d%d&d'd1$NOPQ^7a$CJKHOJQJ^JaJ|O)| \oXpagediv;$dd$d-D`1$M N[$\$a$CJKHOJQJ^JaJdO")d \oX platepage$d,dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO2) \oXfroumlistmanager;$dd$d-D`1$M N[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOB) \oXpopupmenu_topictypek$xd$d%d&d'd-D`1$M NOPQ\$a$CJKHOJQJ^JaJpOR)p \oX postauthor*$dd-D`1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJOb) \oX postcontent;$dd%d-D`1$M O[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOr) \oXforumdetaillineR$dxdd$d&d-D1$M NP[$\$a$CJKHOJQJ^JaJdO)d \oX avatarphoto$$d1$Na$CJKHOJQJ^JaJ\O)\ \oXnickname$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJtO)t \oXprofile4$$d1$N]^a$CJKHOJQJ^JaJjO)j \oX otherproduct$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbO)b \oXmedals#$ZZZZ1$]Z^Za$CJKHOJQJ^JaJ^O)^ \oXipshow$d,dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhO)h \oX noregediter$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO) \oXhintinfoh$$d%d&d'd-D1$M NOPQa$CJKHOJQJ^JaJO* \oX normalname]$d$d%d&d'd1$NOPQa$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphO* \oX normalnameon]$d$d%d&d'd1$NOPQa$'5B*CJKHOJQJ\^JaJph~O"*~ \oX menuwindow8$<d&d'd1$PQ\$a$CJKHOJQJ^JaJO2* \oX popupmenuL$dd&d'd-D`1$M PQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOB* \oX popupmenuitem:$<<d,$d1$N]<^<a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfff`OR*` \oX viewnumber$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrOb*r \oX navpostinfo*$dd&d1$P[$\$a$CJKHOJQJ^JaJjOr*j \oX postinfoleft$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrO*r \oX postinfoitem'$Zddd1$[$\$]Za$CJKHOJQJ^JaJhO*h \oXdefaultcontent$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJpO*p \oX forumarticle$dd1$4$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph333zO*z \oX postertext4$KK$d1$N]^a$CJKHOJQJ^JaJO* \oXquoteg$$d$%d&d'd1$N$OPQ]^a$CJKHOJQJ^JaJO* \oXattachmentinfon$dd$d%d&d'd-D`1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O*| \oXt_table;$dd&d'd1$PQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhO*h \oX t_smallfont$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\O+\ \oX t_msgfont$ddd1$[$\$a$KHOJQJ^JdO+d \oX t_bigfont$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO"+ \oX msgheader_$$d$%d'd-D`1$M N$OQ]^a$CJKHOJQJ^JaJO2+ \oX msgborderb$%d&d'd-D`1$4$M OPQ]^a$CJKHOJQJ^JaJVOB+V \oXright$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbOR+b \oXad_pip#$1$]^a$CJKHOJQJ^JaJdOb+d \oX lastediter$d1$\$^a$CJKHOJQJ^JaJ^Or+^ \oXratelog$d1$\$^a$CJKHOJQJ^JaJO+ \oX threadfoot;$dd$d-D`1$M N[$\$a$CJKHOJQJ^JaJzO+z \oXthreadfootright*$dd%d1$O[$\$a$CJKHOJQJ^JaJjO+j \oX ad_textlink1$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbO+b \oX forumanswer$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhO+h \oX navnextpage$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O+` \oX ticketleft$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O+| \oX ticket-show4$&d1$P]^a$CJKHOJQJ^JaJtO+t \oX ticketfooter*$dd$d1$N[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbO,b \oX controlpannel$dx1$[$a$CJKHOJQJ^JaJ\O,\ \oX pannelmenu$d1$\$a$CJKHOJQJ^JaJvO",v \oX pannelcontent)$dd1$[$\$]^a$CJKHOJQJ^JaJ`O2,` \oX panneltabs$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOB, \oX pannelbodyL$dd&d'd -D1$M PQ [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\OR,\ \oX pannellist$dx1$[$a$CJKHOJQJ^JaJtOb,t \oX messagetable*$dd-D`1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJxOr,x \oXmessagetableon*$dd-D`1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJlO,l \oX pannelmessage$dXdd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJfO,f \oX pannelleft$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbO,b \oX pannelright$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O,` \oX labelshort$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJfO,f \oX labellong2$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ~O,~ \oX notetitle*$dd-D1$M [$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphfO,f \oXnotetime$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphxO,x \oX notecontent-$dd-D`1$4$M [$\$a$B*KHOJQJ^JphfffxO-x \oX paychange*$dd-D`1$M [$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfff|O-| \oXusermessagesname$dd1$[$\$a$'5B* CJKHOJQJ\^JaJphjO"-j \oX compartline"$d$d1$Na$CJKHOJQJ^JaJlO2-l \oXusermessagephoto$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJlOB-l \oXphotoimg*$dd&d1$P[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhOR-h \oXphotoimgediter$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`Ob-` \oX pictureimg$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^Or-^ \oX photoediter$d1$\$a$CJKHOJQJ^JaJO- \oX avatarlistn$dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO- \oX avatarbutton]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ|O-| \oXavatarbackground*$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O-` \oX newmessage$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJdO-d \oX ntforumplate$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJfO-f \oX framemenu!$xdd1$[$\$^xa$CJKHOJQJ^JaJXO-X \oX framemenuline $1$a$CJKHOJQJ^JaJO- \oX forumdropmenu]$dd%d&d'd-D`1$M OPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJdO.d \oX framehead$dJdd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJfO.f \oX frameheadleft$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhO".h \oXframeheadright$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJfO2.f \oX focuslistleft$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhOB.h \oXfocuslistright$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOR. \oXframelistselectA$ddd$d-D`1$M N[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph^Ob.^ \oX listspace$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`Or.` \oX useravatar$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJdO.d \oX navuserspace$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJdO.d \oX navuserphoto$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJvO.v \oX usermessage'$<ddd1$[$\$^<a$5CJKHOJQJ\^JaJ~O.~ \oX forumuserinfo2$dd$d 1$N [$\$]a$CJKHOJQJ^JaJO. \oX colorbluex$$d%d&d'd-D1$M NOPQ]^a$CJKHOJQJ^JaJO. \oX colorfocusx$$d%d&d'd-D1$M NOPQ]^a$CJKHOJQJ^JaJO. \oX colorblue2x$$d%d&d'd-D1$M NOPQ]^a$CJKHOJQJ^JaJfO.f \oX inputradio$d,dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO/ \oX lightbuttonn$dd$d%d&d'd-D`1$M NOPQ[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJph3fhO/h \oX forumform$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphfff^O"/^ \oX formlabel$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJpO2/p \oX quicklabel*$dd'd1$Q[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\OB/\ \oXformbody$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\OR/\ \oXformarea$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOb/ \oXnavformcommend0$ddd$d1$N[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphfffOr/ \oXnavtopiccommend0$ddd&d1$P[$\$a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJphfffO/ \oXpopupmenu_popupn$dd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph|O/| \oXpopupmenu_option*$dd-D`1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJrO/r \oX smiliepanel*$dd&d1$P[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O/^ \oX scrollbar$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO/ \oXlian|$KdYdd$d%d&d'd-D`1$M NOPQ[$\$]Ka$!B*CJKHOJQJ^JaJphfffhO/h \oX navcontrol!$dd1$[$\$^a$CJKHOJQJ^JaJbO/b \oX navtextarea$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O/^ \oXautosave$dd1$4$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO0 \oXsmiles2$dd-D1$M [$\$^a$'5B*CJKHOJQJ\^JaJph`O0` \oXp_bar$$d,d1$\$^a$CJKHOJQJ^JaJ\O"0\ \oX forumpages$dx1$[$a$CJKHOJQJ^JaJnO20n \oXforumpagesnumbers$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOB0 \oX forumallpagest$ddd$d%d&d'd-D`1$M NOPQ[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphOR0 \oXforumallpages3c$ddd$d&d'd-D`1$M NPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhOb0h \oX pagesothers$ddd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJdOr0d \oX pagesothers2$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O0` \oX forumerror$d1$a$5B* KHOJQJ\^JphdO0d \oX navforumtrue $d1$a$5B* KHOJQJ\^JphZO0Z \oX errorback $1$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph?NZO0 \oX forumtrued $x$d%d&d'd-D`1$M NOPQa$CJKHOJQJ^JaJfO0f \oX jumpmodule $dXdd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O0^ \oX manageritem $xd1$\$a$CJKHOJQJ^JaJZO0Z \oX forumjump$xd1$\$a$CJKHOJQJ^JaJzO0z \oXonlineuserlist,$<<$d1$N]<^<a$CJKHOJQJ^JaJO1 \oXonlineusernumber0$ddd&d1$P[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJph?NZZO1Z \oXnewuser$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJTO"1T \oXnavhelp$1$a$CJKHOJQJ^JaJO21 \oXhelpmenu]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOB1 \oX helpcontent]$dd$d%d&d'd1$NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJjOR1j \oX helpsubtitle$dd1$[$\$a$5CJKHOJQJ\^JaJOb1 \oX forumlinkn$dd$d%d&d'd-D`1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^Or1^ \oX linktitle$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\O1\ \oXlinklogo$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\O1\ \oX leaderboard$xx1$a$CJKHOJQJ^JaJbO1b \oX footercopy$dd1$\$a$CJKHOJQJ^JaJO1 \oX blueborderbr;$dd&d'd1$PQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrO1r \oX blueborderb*$dd&d1$P[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrO1r \oX grayborderr*$dd'd1$Q[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\O1\ \oXlastitem$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJfO1f \oX recivemessage$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJVO2V \oXseeip $dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\O2\ \oXpcontent!$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJdO"2d \oX panneldetail"$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O22^ \oX labellong#$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^OB2^ \oX photoshow$$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJdOR2d \oX photomessage%$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`Ob2` \oX selectmode&$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\Or2\ \oXnoground'$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJPO2P \oXs2($dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O2^ \oX textinput)$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJPO2P \oXs3*$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJZO2Z \oXseelist+$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrO2r \oX selectmode1*,$dd%d 1$O [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O2^ \oX noground1-$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O2^ \oX lastitem1.$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJrO2r \oXs210/$ddd-D1$M [$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJphpO3p \oX textinput1*0$dd'd1$Q[$\$a$CJKHOJQJ^JaJbO3b \oXs31*1$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJvO"3v \oX otherproduct12$ddd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphrO23r \oXrecivemessage13$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJphbOB3b \oXseeip14$dd1$[$\$a$!B* CJKHOJQJ^JaJphxOR3x \oXtext2;5$dd&d-D`1$M P[$\$a$CJKHOJQJ^JaJVOb3V \oXlist16$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJOr3 \oX pcontent1n7$dd$d%d&d'd-D`1$M NOPQ[$\$a$CJKHOJQJ^JaJvO3v \oX panneldetail1*8$dd-D@1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O3` \oX labellong19$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O3` \oX photoshow1:$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJfO3f \oX photomessage1;$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O3` \oX formlabel1<$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O3` \oX formlabel2=$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O3^ \oX formarea1>$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O3^ \oX formarea2?$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJO4 \oXlian1|@$KdYdd$d%d&d'd-D1$M NOPQ[$\$]Ka$'5B*CJKHOJQJ\^JaJph }bO4b \oXseelist1A$dd1$[$\$a$5CJKHOJQJ\^JaJO"4 \oX8g_w_100 g_t_wrap g_t_center g_t_bold g_t_24 g_c_pdin c07B$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJTO14T D\oXe Char,CJKHOJPJQJ_HaJmH nHsH tHTOB4T C\oXe D$1$a$(CJKHOJQJ_HaJmH nHsH tH8OR48 \oX byE P^VOb4V \oXc10eF$dhdd1$[$\$a$CJKHOJQJaJOq4 H\oX27h_ 7h_ L)ۏ: 0.75 Ss| kT: 6 x + eckfN[{SO \N Char Char,CJKHOJPJQJ^J_HmH nHsH tHO4 G\oX-7h_ 7h_ L)ۏ: 0.75 Ss| kT: 6 x + eckfN[{SO \N CharHx`OJPJQJ^JaJ>O4> \oXlspI & F ] 5CJaJ6O46 \oXT{HhhJ$a$ 5CJ aJ>O4> \oXT{wShK$a$5@LCJ KHaJ6O46 \oXwSh L$XD2a$ 5CJ aJ,O4, \oXeg1M$a$aJBO4B \oX y N @8VDWD8`8aJDO4D \oX y2 O 4T8VDWD8`8aJ>O5> \oX y3P 8VDWD8`8aJ2O52 \oX\OQ$a$ PJ \aJFO"5F \oXE\-NBookR$da$6OJQJ]aJFO25F \oXO7~ S@&WD` B*^Jph>OB5> \oXOT@&WD` B*^Jph\OR5\ \oXaligntopU$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhOb5h \oXaligncentertopV$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`Or5` \oXbg*W$dd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O5` \oX title_leftX$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJtO5t \oX tdbg_left0Y$dhdd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ`O5` \oX title_mainZ$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJtO5t \oX tdbg_main0[$ddd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJbO5b \oX title_right\$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJvO5v \oX tdbg_right0]$dhdd-D1$M [$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O5^ \oX channel_1^$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O5^ \oX channel_2_$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^O6^ \oX channel_3`$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJhO6h \oX channel_4a$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphZO"6Z \oXpath_bgb$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJXO26X \oXnav_bgc$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ^OB6^ \oX nav_titled$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJ\OR6\ \oXnav_maine$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJfOb6f \oX nav_bottom_bgf$dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJTOr6T \oX7h_g1$7$8$H$(CJOJQJ^J_HaJmH nHsH tH*O6* \oX7h_3hCJaJZO6Z \oXfti$dd1$[$\$a$!B*CJKHOJQJ^JaJphVO6V \oXbtj$dd1$[$\$a$5CJ$KHOJQJ\^JaJ$<O6< \oXN~ckek & F d@&rOA56r \oX~`N:l$ & F'd<@&G$H$WD^`'a$B*CJPJ^JaJphBO66B \oX N~cke m & F <@&L>@6L \oXhn$<@&a$5CJ OJQJ\^JaJ LO7L \oXh o$ & Fx@&a$58CJaJPO66P \oXzhp & F 58@PJ \^JaJZO7Z \oXagh*q & F d@&^`CJOJQJaJTO76T \oXN~cke!r & F hp^`pCJOJPJaJ$&17$ \oXl_(uH*$*@A7$ \oX>\l_(uH*.R7. v\oXyblFhe,guOJQJZOa7Z u\oX Char Char4,CJKHOJPJQJ_HaJmH nHsH tH$Oq7$ \oXt11phZp`:O7: \oXstyle115CJ\aJphFO7F \oX texttitle15CJOJ PJ \aJo("O7" \oXlarge$O7$ \oXyqlink"O7" \oXgrameXO7X \oXMTEquationSection<CJ OJ PJ o(ph(O7( \oXunnamed14O74 \oXc117>*@S*Y(ph8O88 \oXlarge1CJOJPJQJo(2O82 \oXstyle121 CJph:O!8: \oXmiddle1CJOJPJQJo(*O18* \oX a style17FOA8F \oX maintext11CJOJPJQJo(ph,OQ8, \oXstyle161CJOa8 \oXp4"Oq8" \oXlh171*O8* \oX gramtext1&O8& \oXline1CJ6O86 \oXpt141CJOJPJQJo(&O8& \oXsb1CJH*(O8( \oXpx1481CJ O8 \oXpx14O8 \oXtxt0O80 \oXaaa17>*CJS*Y(2O92 \oXpx1417>*CJS*Y(6O96 \oX content_14px1CJ:O!9: \oXtitle1CJOJQJo(ph,O19, \oXzhenwen1CJ(OA9( \oXarticle1"OQ9" \oXp21@{@Oa9@ \oX unnamed117>*CJS*Y(ph0Oq90 \oX span_contentVO9V \oX7h_3 Char-6CJKHOJPJQJ]mH nHo(sH tH6O96 \oXbody1CJOJPJQJo(,O9, \oX oblog_text O9 \oXline(O9( \oXpostbody,O9, \oXstyle541CJ@O9@ \oX newscont1CJOJQJo(phO9 \oXf:O:: \oXok21CJOJPJQJo(ph4O:4 \oX tpc_content1CJ.O!:. \oX table0011CJO1: \oXp3>OA:> \oXpt101@{CJOJPJQJaJo(OQ: \oXhei2Oa:2 \oXstyle21 @{CJaJ.Oq:. \oXstyle51CJaJ&O:& \oXp51CJaJ,O:, \oXc101 @CJaJ(O:( \oXcontent10O:0 \oXstyle111CJaJO: \oXf14*O:* \oXxb1 CJH*aJ O: \oXxl26:O:: \oXp31@8CJOJPJQJaJo((O;( \oXmaintext.O;. \oXstyle31CJaJ@O!;@ \oXdate17>*@CJS*Y(aJph3,O1;, \oX14p1 @YCJaJ OA; \oXxl32$OQ;$ \oXstyle26Oa;6 \oXf15CJOJQJ\aJo(&Oq;& \oXcontent2O;2 \oX postbody1CJaJO; \oXmt5(O;( \oXbold15\O; \oXbig*O;* \oX thumbnail2O;2 \oXuserdata <&O;& \oXtbrl5px@O;@ \oXtext1CJOJQJ^JaJo(ph8FO< \oXc4"O<" \oXt_tag.O!<. \oX orangetitle8O1<8 \oX msonormalCJaJph(OA<( \oXp141CJaJDOQ*phBO*@{CJS*Y(aJphO< \oXp15"O<" \oX9pongO< \oXp416O<6 \oXblack141CJaJph4O<4 \oXourfont1 @CJaJ6O<6 \oX ourfont21 @CJaJ O= \oXswy1BO=B \oXredfont1CJOJ QJ aJo(phfO!=f \oX Char Char2675CJOJ PJ QJ\_HaJ,mH nHo(phsH tHPS@2=P D\oXckee,g)ۏ 3xVD^CJKHOJQJaJdOA=d \oX Char Char2555CJ OJPJ QJ\^J_HaJ mH nHo(sH tHVOQ=V \oX Char Char13'CJOJPJQJ_HmH nHo(sH tH4Oa=4 \oXarticlecontentROq=R \oX cald-example16CJOJ QJ ]aJo(phfff>O=> \oXbhl15CJ OJQJ\^JaJ o( O= \oXfs128O=8 \oX copyrights1 <2O=2 \oX viewthreadtxt6O=6 \oXpx1217>*CJS*Y(aJHO=H \oX h 3 Char5CJ KH\mH nHsH tH0O=0 \oXstyle281CJaJO= \oXt4jO>j \oX\r^ Char Char5CJKHOJPJQJ_HaJmH nHo(phsH tH*O>* \oX oblogtext:O!>: \oX articletitle1CJaJ2O1>2 \oXu w Char CJKHaJ.OA>. \oX tpc_content>OQ>> \oXswy11@@CJOJPJQJaJo(BOa>B \oXu CharCJKHOJQJ^JaJo(Hq>H \oX yblFhe,g CharCJKHOJQJ^JaJo(O> \oX~e,g Char2 Char Char,~e,g Char Char3 Char Char,~e,g Char1 Char Char Char1 Char,~e,g Char Char Char Char Char1 Char,~e,g Char1 Char1 Char Char,~e,g Char Char Char1 Char Char,~e,g Char Char1 Char1 Char Char,~e,g Char2 Char Char Char Char3CJKHOJPJQJ^J_HaJmH nHo(sH tH,O>, \oX javascript4O>4 \oXstyle91CJaJphFO>F \oXstyle241CJOJPJQJaJo(ph8R0O>0 \oXp1481CJaJphQQQ6O>6 \oXstyle3915CJ\aJ.O>. \oXfloatl1CJaJ$O>$ \oXf16 fb2O?2 \oX linkred021phBO?B \oXdicpy1CJOJPJQJaJo(phf>O!?> \oX postcontent1CJaJph~3? \oXQ2A> Yle,g $G$a$5CJOJaJ,OAA, trans1CJaJHOQAH inlinetitle5CJOJQJ\aJo(*OR* 92 OJQJ^J6jQR6 Gybl;N5OJQJ\aJ`OA` EDefaultParagraph$CJKHQJ_HaJmH nHsH tH t"U"ULh )>i q!&+0S?mT|GR"?jklmno, e f g h    R l 9 Q b # # ## ### # # ##4}+4 }+ ##### ## # # ## ## # # #؈m؈؈؈ ؈ ؈ ؈ ؈؈׈m؈؈؈ ؈ ؈ ؈ ؈؈׈#؈# # ######### # ########## ### # #### # ########### ####### ## ##1/I C)>i q!&+,-./0S?%mT|GR }~"?jklmno, e f g h    R l 9 Q S U V X Y [ \ ^ b 00044000000 0 0 0 0 0 0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 444444000044004444040400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0400444440004444400000004444444400000000000000000444444444y00y000H0y00hH0y00H0y00H0y00Hy000y00Ly00+, {00@00P{00@0LJ 00w :==@ F x ` 4zlL.MN O PPS^T^UVW0W $,-./0234678 V Z jl,PFTW0W !"#%159.W #%-ACNbdbc ::::::Ct:(*@!  /Xb$)+,C ! )Sd=ItR$PQYZfgsy "$&'(+,3?CFGVWZckq~ ",6FGLOQTUWYbcef z|  %*,-/0123=BEGHJKNOP]_`bcdefitv  + - 7 9 : < U ` a c d n p  & ( , - / 2 3 : < = @ A D E G H I J K Q U V Y Z _ ` b c e f h k o s w | } ~    # % & ' * + / 1 3 < = A J K P S b c m o ~ ()=>hi pq 0RS=@$%lmST{|FGQR |!">?io+ , d h Q R k l  8 9 P S b c m p ~ ),S b c m p ~ DH,012\]ij"'+25;>?@KL !"$%')01;<GHTUU`akm~ "VWTUiv"<?ioqre f h j k " # P R e f j l } ~ R S U V V X Y [ \ ^ _ _ @F6^k5 N8xn&Bq<_!Z]zI_/y1q(B># cBtN|porkml bDtWbd,X8bdw GweV$\fF,wmJf[H  VDWD8^ `OJ QJ o(l hhWD8^h`OJ QJ o(l W^`WhH ^`hH. ^`hH.. <4 ^`*CJH*OJPJ S*TXY(o(phhH) H\H^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\4^4`\hH) \ ^ `\hH. | \| ^| `\hH. \ ^ `\hH) \^`\hH.N8 tW _/y1H we <_! X, ,wmx $\f 8b bD\ ]cB n k5>0UWt0Y0UWt0Y0UWt0Y50QV0RT000UWt0 0UWt0 0? 2RR0Wt0e0? ee0Wt00? 0? F@    v            DJ        tV    (~    QE,Uo~<-ZH bBl9Yi]&aeL+D(S s)"@uWU-j!(]{A Z<- ZZRf^x%|xK& !6< 8h` n M : C KB Xc P #gkVC V~ n5ZeL+JFf$Z>P22)KS~<wRv8?-mb.j$Z_ R3B%}q!?4p@G$pJ52 (l|jMKN,Vn-sQ4p ZZ(`XWNjOa Sq +0 n*!P/F!!AY8"@T")"Iz9"uM#22#zj#$N$&e=r^%n O%B%sQ.(&F&6s&$&5&Q2(+L(C(?-m4)q%*8_lIf**/~+nD+{o+;bK6,v+`,c,},,#_,4-n-.$Q. k.?w.m%/R2/A/O/ 0.H,01- %1e 51R/1Zs1x2za243*3l34c4dUsl24)5w}Q6XW6S6dt6{#7X7'7KB+8 n8k8#8o9Iz9I~9M~9"9R38A:T{Q:Pm|Dx:bu E:r*;2;|P;e<.s<<p=>T{Q:$Z()1>:>%B>x>Z>! >?Ec?g?@h@W]@@3@ ^Aq%AqaAzTAPA1BQ3BKBo-6h%B~VC$CD8}(D }D E~EF-F/GZGZHS s$ZsqHmcteI}vIAPI:ImI4B=J ZsiJ$ K&b22)KaLK[K{yK|CL=9!MXCMG?FMqMMCHMV7DOFiO>5OMfOgPtPn ZZNP RJi ZZa /RkRCRpR%}(SES$3SUC+UyVNWk@jW>R XtX0rXT)YAY'7$ZAYM Z!Z ZP/F!$Zn5ZbI[`3\X\)w\)$]-3]M]Ob]&}^s^U^C_B`sBa[RKasa&be<$Z6HbJ*_bl|b;bv8 ZZqbb R4Jb/lbmcq%*$ZG$dY8e3se>6 fW9'fJFfN$ ;gtgNho-6hHAh {h h Jil9YiPE'i>ii:iwib.j9v BBjl|j#gktPxk^Bl8_l4Jb%n#nnx>oxto%p,i{p;:q&e=r}U^r^r.sB`dUsZ<.s3cubu{o+9v|CLJCvDv\vZlv w{xhnx2g:y KPyuH@zRzy2[{({4c4*,{ h$:||&|Pm|q%Aj8k)|s_%d.Z15 4,:=$X fiom_EG,Xk|4u`$jMQ . |oQsu$,# )))5DMSbTkoG 78@No*.EKlK F&3U[_  6Q V yW {w { , : < @ [\ &m S /S mV GW /n x d{ R C Mq y B# 3$ V+ - 4 BB C ZF u 9GKVZu\`wy07jM o)*BP{*+8f<#.#9KLnP6r{#CUZ` W(Sfci(,j9>'>xV /?zLRU :#;VV["d{eG%277Ug{ !!$'}b ji `%'<]{ x "/b;wy?cF1]^ab!#}A#,xV,Ro,{,---5-1-A-5B-B-Z- ..y.#.*.0.#:.a.0c.r.t.Z}.7/B/F/J/U/[/0O0c0 1.1H1I1?^1f1g1fs122212_=2C2QJ2L20O2Y2h2n2:o2b'3E3v`3{l3 4454P4Y4]d4l4}45a5-535A5J5o5uv5hy56;6B6{P6Q6 g6k6p67&7 F7I7K7O7:[7,l7Q|7/8?88I8I8M8b8n8 u8~8 9%9 *9X*9@9M9^9rm9}9:>,:F3:4:::<:=:C:BP:Y:m;;&*;<'<1<R<=a<Zm<-o< =e4=J=K=k=>>;>c>{>?_???[??B?b?i?z?@@(@`.@4@WN@l_@w@x@uy@sA` AA1AEAHA8]A_AhAhB/=B3QBIhBCC~CHC$CE*C?CUCWCYCIcCoCErC"zC;DD0DTFDEa&EzAE4bEhEF$F oFrFG7!GB(GUGkGH< H HIH/H/H5HCHUHVHZH_HHI II17IN@IDIMiIXjI#JZ0J]JfJ|mJz{JK K~/K:KJKeKypK"tKL`+L,4LBL\NLm]L_LkcLaMM2$M78MEM[McM}MNn NN%N,N'LNfNyN O0PO?eOkOsO&PCPEPHPAVPZPgPkPlP8{PQ@Q:GQTR&RK3Rl4RKURURiR qRSSPS(S3S>SES^SxjSnStStS)T#T @TCTGT]TcTkToTqTUnUUx1UDAU)DUSU(lUsUz}U0UV`VbV yV)|VW3W3WxZWX2-XE:XeX\oXYY%Y*Y6Y7Y7Y=YCYIYLY>iYnYxYZZZBZkEZGZ7LZOcZ6~Z['[<[OH[t[ \\9"\T\Z\]\3 ]" ]`]+]+]:]tS] U]h]5s]t] ^<^S^^V^^$^*-^h^S_+_3_5_R_ `}`,`[`Td`w`_aaa$ah2a?3aSFa{aab&b(bZ{b "cz-cyTc dd`%d'd-d2kdsdee6;eQeqef*)fAfNfzfg gg g;gPgcgxg hLhhhhb#h1h2h6hA9hKhKhLhZhohohxhhxh{hc ix1iAiIiMIi3Zi^ihikili+LjOj+[jAejhj'ijuj xj1 k$,k}@kTkL_krkl)l8l8lYlA]l}rlmm)mL0mD4mCmMmXmnnnXn)n+n^nznl|noo'ot2o:oqo.pWpdpfpnpVppqq"qr$q'qnFqhq]r r.r60r3r!4rt6rErOrqr=~rTs"&s*s:sYs_smms"ts&t-tCtItSt=dtdt6~tDuuI-u-u3;uBPuYur`u=ku~vu|uvD"v6vbAvIvKv[bv dvnv`xvxvwww@wvQwaw)twE'x8x2Cx]Nxy6 yZy!yFyUymy(yz# zuz!z9$z9zLz[z~hz-uz+V{NZ{y{J|C |67|;|V|Z|X[|X_|_|`|b|ul|t|z|||} }q}}M}+_}vh}@l}e}&~~=~B~K~ Y~ -oWr4{ t,.04n=G]Xeg>rwR}e'mGZ`bt{7|9Irn*Hu?Y %1DJ{]jr$:kRs~yLLxS)%99;KU\u[Ei e0!BJ]%oIuI]\aabLfq#GU ..Q_da!D.NSdinnr)DF( )-@7[F]a@qqi(-`~bBN;_k},@NWZa_ "&2MVW|_]z //LOWkl0nDxv<D3ESd gTx#'(EMUeX&Z[rwyd'\;UA9O=OTBg]!9]Yg={-^3=O"!'q)6\~?~O?mO1f'  4@A-CT-rxb+5Dge[fmm'(4BUYe"w|]= EHJPYdg? )p/7v9m=|PchOm| FLlHpq128E=U_?shAJlv{j9l{ D\C]nBF=~J+$06ByF~Kn*gXcok%*+G PechuF#1`_n_z$f0>@'Yi- KUBw !5MRdkP+fdg}N <&P5>&D[FLW^xcz 6e!)//P5Bvdr>X>HIae%;p}~O :ABTVWbl'{|~x,Q2DFw z,-TU_f~gl89IXJ^MXfp"|, "SWh155nWz )_e) :AEnNTW%Xdx<e> Xbc^fg*~DGMMY[^)o[F+c1AUd;en~g%!,W [&]hgpxy#(0+]%]ex+_6M)Y1dei6~9 .I0=;>DJO_[0/w(IoytzlK 1=q /`ZD%'Kbnz| 02aAWZ_jv7x5$F8ajc2u\:KR]}h{zn{Ysuy/ q)@>MjR&5?V[WYni~ :<I\s5u9rCC~KR'fm9yd~F/CxEZw^^rI$0;y?SXalx7&l$9N`Qsct&?4IyNT/aq ?.fg ( 56<k{/K`--T.Q:D^H@Ca""7 3;D2GiL|T_3 ,8C"GLV_17Ka~ \`eltb/ USK|RM_r`kv\_"'1QTRW: jV3ox{!$-Mdqv>PPt(9/?Fjj~ =$+}0X?m*t,#-P=fgwrrA$*<rEM*OUY5_bcUm{S?9<BYC,PS[' ,2%=dN!Ug)G.>XNHOSjw n()J=KVV^cmay(;v^u_LK:PVenres gJVY&x|DFm ;L0D[j"}ARTw!&+,T|v a2E<0@h h Xh h 4 @@ @ @LUnknown"Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial;[SOSimSun7&{ @CalibriK5  hMS Gothic-3 0000?5 z Courier New7K@CambriaO"MS Sans SerifArial;ўSOSimHei7& Verdana;5 wiSO_GB23121eckYSO?5 .MingLiU0}fԚ3*Ax Times;4IlNfN[N{[SOI Arial Unicode MSKTimes New Roman;5 N[_GB2312M Times New Roman;E eckfN[{SOўSOOsiTimes New RomanM%Times New RomanABook Antiqua_Kozuka Mincho StdMS Gothici& Kabel Ult BTLucida Sans Unicode7Georgia;eckwiSO{SO[SO-= fNM??Times New RomanO%Times New RomanW& MS Reference Sans Serif;WingdingsE5 Lucida Console 1hj ǒYY' !-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[N N 2qHX ?-2fsP